Aarhus Kommunes puljer og tilskud

Aarhus Kommune har en række puljer og tilskud, som er målrettet foreninger, og som er værdifulde for jeres forening at kende til.

Her på siden har vi udvalgt de tilskudsmuligheder der er relevante for en idrætsforening at forholde sig til. Vi har sorteret dem ud fra, hvilke der er faste tilskud, og hvilke der er projektbaserede engangsbeløb.

Aarhus Kommunes puljer og tilskudsmuligheder bliver administreret af forvaltningen for Sport & Fritid, men Idrætssamvirket hjælper også gerne ved spørgsmål i denne forbindelse. 

Faste tilskud    Projektbaserede engangsbeløb

anlægspuljen

Lokaletilskud

Foreninger godkendt hos Sport- & Fritid, Aarhus Kommune kan søge om lokaletilskud til lejeudgifter eller drift af egne faciliteter. Man kan søge om tilskud til driftsudgifter knyttet til sine aktivitetslokaler, blandt andet husleje, forsikring, el, vand.

Det er en forudsætning at foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune og udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Foreningen får opgjort lokaletilskud på baggrund af et afsluttet kalenderårs lokaleudgifter. Oplysningerne indtaster man årligt via Aarhus Kommunes foreningsportal.

Nye foreninger eller ansøgning om tilskud til andre lokaler har ansøgningsfrist to gange om året. Se aktuelle frister ved at trykke Læs mere.

Foreninger, der lejer sig ind i de private idrætshaller i Aarhus Kommune, skal være opmærksomme på, at tilskuddet bliver givet direkte til den private hal og ikke til foreningen. I foreningens regning fra den private hal vil det fremgå, at der er fratrukket kommunalt tilskud.

Læs mere

Fritidspas

Med et Fritidspas kan børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. Målet med Fritidspasset er, at give flere børn og unge lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Fritidspas bliver givet til børn fra husstande, hvis samlede årlige indkomst ikke overstiger en fastsat maksimal grænse på 212.896 kr.* per år.


Ved beregning af husstandens samlede indkomst må man fratrække følgende beløb, hvis forholdet gør sig gældende:

 • Enlig forsørger: -65.747 kr.*
 • Flere børn i samme husstand (pr. barn ud over det første): -7.000 kr.*

* Beløb gældende for 2023

Man søge om fritidspas i foreningsportalen ved at indtaste barnets CPR-nr. Når foreningen er gjort opmærksom på, at et medlem er tildelt fritidspas, søger de refusion for kontingent via foreningsportalen senest inden udgangen af året.

Læs mere

Aktivitetsstøtte og Aarhus-ordningen

Godkendte folkeoplysende foreninger i Aarhus kommune kan søge aktivitetsstøtte til deres foreningsaktiviteter for børn og unge mellem 3-24 år.

Der bliver ydet aktivitetsstøtte på baggrund af en årlig indberettet fremmøderegistrering for antallet af aktivitetstimer foreningen gennemfører.

Aarhus Kommune skal forhåndsgodkende en forening til at modtage aktivitetsstøtte, hvilket der er løbende ansøgning til.

Aarhus-ordningen
Foreninger med rimeligt konstant aktivitetsniveau og stabilt medlemstal gennem de seneste to år kan komme på Aarhus-ordningen.

Aarhus-ordningen betyder, at foreningens aktivitetsniveau bliver fastlåst i en 4-årig periode. I perioden bliver foreningens aktivitetsstøtte alene reguleret på baggrund af medlemstal.

Læs mere

Medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på 60 år og derover

Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i de aarhusianske foreninger. Ordningen skal derfor styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til deres aktiviteter.

Tilskudsordningen bliver beregnet ud fra medlemstal og antallet af idrætsudøvere på 60 år og derover. Tilskuddet kan foreningen frit anvende til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse, f.eks. trænerløn, materialer og lokaleudgifter.

Læs mere

Anlægspuljen


Aarhus Kommunes anlægspulje yder tilskud til faciliteter, der bliver anvendt til idræts-, fritids- eller outdooraktiviteter. Aktører på sport- og fritidsområdet hjemmehørende i Aarhus Kommune kan søge puljen.

Puljen kan bevilge op til 50% i tilskud til anlægsprojekter, samt udgifter der knytter sig direkte hertil. Det gælder både nye anlæg og ombygning/renovering.

Foreninger kan søge om forhøjet tilskud op til 70%, når der er tale om energioptimering, faciliteter i udsatte bydele, mindre specialfaciliteter eller faciliteter i byudviklingsområder.

Man kan søge støtte til nødvendig indledende projektudvikling i form af tilskud til f.eks. rådgiver i forbindelse med skitseforslag, støjmåling, landmåling, brugerinddragelse eller lignende.

Læs mere

Puljen til miljøvenlige tiltag på kunstgræsbaner


Puljen giver tilskud til miljøvenlige foranstaltninger på kunstgræsbaner med infill af gummigranulat. Støtten bliver givet til projekter, der har fokus på at minimere spredning af gummigranulat.

Puljen er oprettet for at skabe idéudvikling og erfaring for nye løsninger til at undgå spredning af gummigranulat. Puljen kan også støtte kampagner for adfærdsregulerende tiltag.

Læs mere

Den Lokale Udviklingspulje

Puljen støtter nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune. Foreninger kan søge puljen til projekter, der falder indenfor de overordnede tildelingskriterier samt til en række specifikke temaområder, der er bestemt fokus på i en periode.

Eksempler på specifikke temaer:

 • Øget trivsel for børn og unge gennem foreningsdeltagelse
 • Frivillighed og foreningsliv
 • Bæredygtighed og grøn omstilling


Se periodens aktuelle specifikke temaer ved at trykke Læs mere.

Hvis man har projekter der falder uden for temaerne, men som stadig tager udgangspunkt i en spændende idé eller helt nye typer af aktiviteter, kan man også søge puljen. Det kan også være projekter der har nytænkende elementer inden for indhold, form, samarbejde eller deltagersammensætning, eller projekter der kan være katalysator for udvikling af den ansøgende forenings arbejde og aktiviteter.


Straks-puljen

Alle foreninger kan søge op til 5.000 kr. af Straks-puljen til aktiviteter for børn, unge og voksne indenfor Den Lokale Udviklingspuljes formål.

Puljen er målrettet aktiviteter for børn, unge og voksne og har fokus på bæredygtighed og opstart af nye initiativer. Straks-puljen giver mulighed for hurtig afvikling, hvilket både er tidsbesparende og til gavn for ansøgerne, som kan få hurtig afvikling på mindre projekter. Straks puljen kræver ingen egenfinansiering.

Læs mere

Genopretningspuljen til selvejende idrætshaller

Selvejende idrætshaller i Aarhus Kommune kan søge om anlægstilskud til genopretningsprojekter i eksisterende idrætsfaciliteter vedrørende

 • Bygningens klimaskærm (tag, facade, vinduer)
 • Sikkerhedsproblemer (stabilitet, visse tekniske installationer m.v.)
 • Miljømæssig forsvarlig drift
 • Øvrige funktionsproblemer

Puljen yder et tilskud på op til 50% af anlægsudgifterne til genopretningsprojektet.

Til investeringer i energibesparende tiltag bliver der ydet efter konkret vurdering et tilskud på op til 70% af anlægsudgiften.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist to gange om året. De selvejende idrætsfaciliteter, som kan komme i betragtning til tilskud fra puljen, bliver kontaktet direkte af forvaltningen for Sport & Fritid cirka en måned inden ansøgningsfristen.

Hele puljen kan være fordelt efter første ansøgningsfrist, hvorfor det kan være vigtigt at benytte årets første ansøgningsrunde. 

Læs mere

Aarhus Kommunes Klimafond

Støtter gode ideer og projekter der fremmer kommunens grønne omstilling. 

Klimafonden støtter i særlig grad initiativer der bidrager til målet om CO2-neutralitet i 2030. Der er tale om risikovillig kapital der kan anvendes til f.eks. nye initiativer, prøvehandlinger og test af nye metoder og teknologi.

Læs mere

Kom med i fællesskabet

Aarhus Kommune ønsker, at nytilkomne borgere hurtigt bliver en aktiv del af samfundet, og at borgere, som ikke er en del af kultur- og foreningslivet, bliver inviteret med ind i et eller flere fællesskaber. 


Puljen "Kom med i fællesskabet" støtter initiativer, der inkluderer borgere, som har begrænset kendskab til dansk kultur- og foreningsliv samt til dansk demokrati.

Der kan søges støtte til: 

 • Aktiviteter og indsatser der inviterer målgruppen ind i mangfoldige fællesskaber med fokus på at fremme disse borgeres integration i Aarhus.
 • Brobygning til fællesskaber.
 • Uddannelse af personer i målgrupperne der ønsker at bidrage til forenings- eller kulturlivet som f.eks. frivillig træner.

Læs mere

SeniorAktivitetsPuljen


Tilskud til oprettelse af nye aktiviteter målrettet seniorer 60+. Målet med tilskuddet er, at flere ældre skal dyrke idræt i foreningerne. Tilskuddet skal styrke idrætsforeningernes rekruttering af nye seniorer til deres aktiviteter. 

Der bliver lagt vægt på, at initiativerne er nyskabende på en eller flere parametre og er attraktive for den målgruppe af seniorer, der endnu ikke er medlem af en forening.

Man kan søge op til 5.000 kr., dog i særlige tilfælde om et større beløb.

Læs mere

Internationalt Rejselegat

Legatet har til formål at støtte aarhusianske idrætsforeninger, der ønsker at skabe internationale oplevelser for deres børn og unge under 18 år i forbindelse med deres idrætsudøvelse.

Legatet yder tilskud til rejse og ophold i forbindelse med en idrætsforenings deltagelse i konkurrence, træning, opvisning eller lignende i udlandet.


Man kan ikke søge om tilskud til enkeltpersoners deltagelse i udenlandske træningsophold eller konkurrencer.

Læs mere

Ferieaktiviteter


Aarhus Kommune yder tilskud til sommerferieaktiviteter for byens skolebørn, så de kan være aktive i deres sommerferie. 


Puljen er et tilbud til idrætsforeningerne om at arrangere aktiviteter, der henvender sig til skolebørn i 0. – 9. klasse, som på den måde kan få mulighed for gratis og spændende ferieoplevelser.

Vær opmærksom på at man skal søge sommerferieaktiviteter tidligt på året og inden for en kort tidsperiode. Se fristerne ved at trykke på læs mere.

Læs mere

Bevæg dig for livet puljen

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie ved navn ”Bevæg dig for Livet”.

Aarhus Kommune er med i ”Bevæg dig for Livet” som visionskommune. I den forbindelse er der

oprettet en pulje med det formål at støtte foreninger i at skabe bevægelsestilbud og fællesskaber, hvor der er plads til aarhusianere, som ikke er vant til at komme i en forening.

Puljemidlerne er altså målrettet idrætsforeninger, der tilbyder aktiviteter for voksne og seniorer, der ikke i forvejen er en del af en idrætsforening, har fysiske eller mentale udfordringer og/eller gerne vil træne i dagtimerne.

Læs mere

Samarbejdspuljen for skoler og foreninger

Ønsker I at lave et undervisningsforløb i samarbejde med en lokal skole? 


Denne puljes formål er at støtte samarbejder mellem aarhusianske folke- og privatskoler og foreninger. Samarbejdet skal give børnene en anderledes, inspirerende skoledag og styrke kvaliteten i undervisningen. Puljen er en oplagt mulighed for at præsentere sin idræt for børn og unge i sit lokalområde. 

Der er løbende ansøgningsfrist, og ansøgere kan forvente svar inden for 10 arbejdsdage efter modtaget ansøgning. Vær opmærksom på, at puljen skal søges af skole og forening sammen.

LÆS MERE

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE