Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Idrætssamvirket Aarhus

§ 1. Navn
Sammenslutningens navn er: Idrætssamvirket Aarhus

§ 2. Formål
Idrætssamvirkets idegrundlag er at skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde-, og eliteidræt i Aarhus Kommune, herunder at forvalte den til rådighed stillede økonomi samt repræsentere Idrætssamvirkets medlemsforeninger over for myndigheder og institutioner.

§ 3. Opgaver
Idrætspolitik
Idrætssamvirket fører og synliggør holdninger til tidens idrætspolitik. Det er væsentligt, at strategien for idrætspolitikken justeres i takt med udvikling, rammer og mål således drættens hovedmål opnås gennem en række tidssvarende delmål.

Information
Gennem aktiv og synlig information skal Idrætssamvirket orientere medlemsforeningerne om sit virke, beslutninger samt foreningernes mulighed for samarbejde og tilskud. Endvidere er det Idrætssamvirkets opgave at orientere om nye lovgivninger, regler, forhandlinger med Aarhus Kommune.

Uddannelse
Idrætssamvirket skal arbejde aktivt for at medlemsforeningerne tilbydes og har kendskab til relevant uddannelse til såvel nuværende som kommende foreningsledere og instruktører.

Udvikling
Idrætssamvirket skal støtte medlemsforeningernes udvikling. Derudover kan Idrætssamvirket i samarbejde med en eller flere foreninger være igangsætter på idrætsrelevante projekter og tiltag.

§ 4. Medlemskab
Enhver i Aarhus Kommune hjemmehørende åben idrætsforening, under en af hovedidrætsorganisationerne, kan optages som medlem i Idrætssamvirket Aarhus. Anmodning om optagelse indsendes skriftligt til Idrætssamvirket. Ansøgning om optagelse skal indeholde:
Foreningens vedtægter,
En redegørelse for kontingenter, medlemstal
En fortegnelse over bestyrelsens navne og adresser.
Idrætssamvirkets træffer bestemmelse om, hvorvidt en anmodning om optagelse imødekommes. Afgørelsen kan indankes for førstkommende repræsentantskabsmøde. .

§ 5. Repræsentantskabet
Idrætssamvirkets højeste myndighed er Repræsentantskabet, der dannes således:

Foreninger med 001-100 aktive medlemmer 1 repræsentant
Foreninger med 101-500 aktive medlemmer 2 repræsentanter
Foreninger med 501-1000 aktive medlemmer 3 repræsentanter
Foreninger med over 1000 aktive medlemmer 4 repræsentanter

§ 6. Repræsentantskabsmødet
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i perioden mellem 15.april og 15. maj. Repræsentantskabsmøderne indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel

Repræsentanter, der møder med skriftlig fuldmagt fra deres forening, har en stemme, jf. dog §11.
Bestyrelsesmedlemmer i Idrætssamvirket har hver én stemme.

Indsendelse af forslag/ afstemning
Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Disse forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.
Forslag til ændringer i love skal dog fremsendes til Idrætssamvirket senest 15. januar. Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af mindst 10 repræsentanter skal der foretages skriftlig afstemning.

Valg til bestyrelsen
Ved valg til bestyrelsen indgår alle kandidater i valget, såfremt der foreslås et større antal, end der er ledige poster til. Valget foregår skriftligt. Ved valg af de i §8 nævnte bestyrelsesmedlemmer, er en stemmeseddel kun gyldig, såfremt den indeholder navnene på mindst 3 af de foreslåede kandidater.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 10 foreninger indsender skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen.

§ 7. Dagsorden
Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Godkendelse af de reviderede regnskaber, og forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af foreningskontingent til Idrætssamvirket
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af:
- formand (lige årstal)
- 3 bestyrelsesmedlemmer (3 vælges lige år / 3 vælges ulige år)
- 1 revisor (1 vælges i lige år / 1 vælges i ulige år)
7. Eventuelt

§ 8. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet på de ordinære repræsentantskabsmøder i.h.t. lovenes §7.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 medlemmer er på valg på lige årstal, medens øvrige 3 medlemmer er på valg på ulige årstal.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlem forfalder sit hverv, har bestyrelsen mulighed for at supplere sig selv indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde.


§ 9. Ledelsen
Bestyrelsen leder arbejdet i Idrætssamvirket. Formanden er ansvarlig for bestyrelsesmødernes afholdelse.

Bestyrelsesmøder/ Forretningsudvalg
På det førstkommende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet udpeger bestyrelsen en næstformand, der i formandens forfald indtræder i dennes sted. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder om året. Til at understøtte disse møder oprettes et forretningsudvalg sammensat af Idrætssamvirkets formand, næstformand og sekretariatsleder. Forretningsudvalget holder løbende møder mellem bestyrelsesmøderne.

Ad-Hoc udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad-hoc udvalg. Disse udvalg kan suppleres efter fagligt og lokalt behov, og bør som hovedregel have repræsentation af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkalder mindst 1 gang om året de personer, der deltager i udvalgsarbejde samt suppleanterne til orientering om strategi og handlingsplaner.

§ 10. Regnskab og revision
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen, inden det forelægges repræsentantskabet.

Revision
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges skiftevis for 2 år ad gangen på repræsentantskabsmødet. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 11. Kontingent til Idrætssamvirket
Til Idrætssamvirket betaler hver forening et årligt kontingent, der fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Retningslinjer for kontingent
Kontingentet betales forud, og forfalder til betaling d. 15. april.
Såfremt kontingent ikke betales rettidigt og efter uopfyldt krav, kan foreningen udelukkes af Idrætssamvirket.
Foreninger, der har betalt kontingent, har stemmeret på repræsentantskabsmødet.

Beregningsgrundlag for kontingent
Foreningens beregningsgrundlag for kontingent til Idrætssamvirket Aarhus bestemmes ud fra foreningens aktive medlemstal i det forgangne år og som oplyst til idrættens hovedorganisationer.

§ 12. Udmeldelse og – eksklusion
Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 mdrs. forudgående varsel. Eksklusion af en forening kan kun ske ved beslutning af repræsentantskabet, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13. Ærestegn
En person, der ved sit virke i Idrætssamvirket, eller for idrætten i øvrigt i Aarhus Kommune har ydet en bemærkelsesværdig indsats, kan tildeles Idrætssamvirkets ærestegn. En sådan beslutning træffes ved enstemmighed i bestyrelsen.

§ 14. Ophævelse
Eventuel ophævelse af Idrætssamvirket skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 4 ugers mellemrum, og hver gang med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På det sidste repræsentantskabsmøde træffes med simpelt stemmeflertal beslutning om anvendelse af eventuelle overskydende økonomiske midler til idrætsformål i Aarhus Kommune.

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde d. 06.04.1992.
Revideret på ordinært repræsentantskabsmøde d. 08.03.2017.

Revideret på ordinært repræsentantskabsmøde d. 14.03.2023.


Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE