Idrætssamvirkets idégrundlag

At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt i Aarhus Kommune. Herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere medlemsforeninger over for myndigheder og institutioner.

Medlemsforeninger


Idrætsforeningstype Antal
Hovedforening 32
Underafdeling 236
Specialforening 143


Medlemsforeninger i alt 411


Medlemmer 99.418

Årsrapport 2022

Forord


v/ formand,  Jens Bundgaard

Efter corona-nedlukninger er idrætten i Aarhus igen fuld af liv, men det er tydeligt, at de politiske prioriteringer i byens udvikling ikke har afsæt i eller systematisk medtænker plads til idrætslivet.


Der er fortsat behov for at skabe bedre vilkår for udviklingen af idræt i Aarhus. Idrætssamvirket arbejdede også i 2022 som det samlende organ for foreningsidrætten insisterende for at tænke idrætten bedst muligt ind i udviklingen af Aarhus. For eksempel i arbejdet med udmøntningen af årets anlægspulje. For idrætsfaciliteter er vitale for aarhusianernes muligheder for at kunne dyrke idræt i foreningsfællesskaber.


Behovet for idrætsfaciliteter i Aarhus er fortsat langt større end det, der politisk afsættes midler og arealer til. Med det sagt, så har Idrætssamvirket operationelt og politisk arbejdet for, at de midler, der stilles til rådighed, bliver brugt på at skabe rum til mere idræt – særligt i områder med stor befolkningstilvækst. Eksempelvis i den nye bydel Aarhus Ø, hvor der foregår så hastig udvikling, at det er påkrævet, at idrætten nu for alvor indtænkes, så bydelen kan blive både attraktiv og aktiv på vand såvel som på land.


Kongelunden har stor relevans for idrætten, og efter store arkitektkonkurrencer i 2022 tager projektet form som en samlet plan for Danmarks største rekreative område i en storbynær kontekst. Udviklingen af området giver en unik mulighed for at diskutere en samlet idrætsvision for hele områdets og for Aarhus’ udvikling.


Idrætssamvirket har siden projektets indledning udtrykt særlig opmærksomhed på tre bekymringer i Kongelunden. For det første et ønske om at hæve ambitionerne, så visionerne sigter på forbedringer og potentialer for alle aktører i området. Den store forandring skal være mere end umagen værd. For det andet et krav om, at projektet ikke må medføre hjemløse foreninger – hverken i overgangsperioden eller på længere sigt. Endelig ønsker Idrætssamvirket, at en kommende driftsmodel for faciliteterne skal hvile på politisk besluttede prioriteringer, der fastslår idrættens rettigheder.


Med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale skoler og idrætsforeninger har Idrætssamvirket også i 2022 arbejdet med ”Åben Skole” med henblik på at udfolde muligheder for, at skoleelever kan dyrke idræt i deres fritid og potentielt bringe flere børn ud i foreningslivet.


Og som noget særligt for 2022, så har Idrætssamvirkets sekretariat forandret sig markant. Sofus Riishede er fortsat idrætskonsulent, mens Martin Borch er ansat som sekretariatsleder, Marie Madsen som projektleder, Jens Henrik Daugaard som kommunikationskonsulent og Andreas Røge Jepsen som studentermedhjælper. Idrætssamvirkets stærke sekretariat er klar til at hjælpe foreningsidrætten i Aarhus mod nye højder.


God fornøjelse med årsrapporten.


Jens Bundgaard

Formand

Hovedbestyrelsesmedlem, AGF af 1880
Best.medlem, Fonden Eliteidræt Aarhus
Medlem, Åbyhøj Tennisklub

Bent Hviid

Næstformand

Medlem, tst
Formand, IDA (idrætsdagshøjskolen)

Bo Louring

Bestyrelsesmedlem

Medlem (tidl. formand), Skovb. Håndbold
Bestyrelsesmedlem, IDA
(idrætsdaghøjskolen i Aarhus)

Camilla Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Formand, Lystrup IF Svømning & Momentet - Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter
Medlem, Bydelsforeningen Aarhus Sydhavn

Jens Peter Schou Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Revisor, Instruktør og koordinator, Sportsdykkerklubben Juggernaut

Marie Greve

Bestyrelsesmedlem

Næstformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)
Kvindeformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)

Sten Ejsing

Bestyrelsesmedlem

Medlem, Orienteringsklubben Pan
Medlem, Aarhus Golf Club

Martin Borch

Sekretariatsleder

Sofus Riishede

Idrætskonsulent

Jens Henrik Daugaard

Kommunikationskonsulent
Marie Madsen

Marie Madsen

Projekt Åben Skole
Andreas Røge Jepsen

Andreas Røge Jepsen

Studentermedhjælper

Den Åbne Skole

Foto: Erik EibyeIndsatsen "Åben Skole" forlænget og udvidet med en brobygger

Indsatsen "BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE" fortsætter ind i 2023 med henblik på at udvikle modeller der kan bidrage til, at integrere nye børn og unge i foreningslivet.

Det strategiske arbejde består i at understøtte nye samarbejder mellem foreninger og skoler der i ingen, eller mindre grad, har haft samarbejder gennem åben skole tidligere, og som ønsker det. Det har foreløbig bidraget til en bredere repræsentation af skoler, foreninger og idrætsgrene i åben skole indsatsen.

Den afsluttende indsats står på to ben. Dels har der været udbudt en åben skole-pulje i efteråret 2022, som alle foreninger har kunnet søge. Dels afprøves en organisering hvor en ressourceperson – en brobygger – aktivt og strategisk understøtter samarbejdet mellem foreninger og skoler.

En del af den afsluttende indsats er at udarbejde en erfaringsopsamling for perioden 2015-2021. Erfaringsopsamlingen vil være tilgængelig primo 2023.

Ved afslutning af indsatsen var der et tilbageværende beløb i puljen. Det tilbageværende beløb anvendes i en afsluttende indsats, som forløber fra august 2022 til udgangen af juni 2023.

Indsatsen "BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE" har forløbet i perioden 2015-2021, dog med en ekstra ansøgningsrunde i foråret 2022 på grund af corona.

Baggrunden for Den Åbne Skole kan du læse i inspirationskataloget, og her kan du ligeledes se en beskrivelse af de mange projekter.

Århus i Forening

Kursusaktiviteten er tilbage på niveau og fremtidige samarbejdsområder drøftes

Politiske repræsentanter og medarbejdere fra organisationer og interessenter i Århus i Forening var samlet til visionsmøde, for sammen at sætte kursen for det fremtidige samarbejde. Der var bred enighed om, at kursus- og uddannelsesområdet er en kerneværdi for ÅiF, og vi skal fortsat både sikre at aarhusianske foreningsledere har adgang til viden og opkvalificering af færdigheder på grundlæggende foreningskompetencer samt være opmærksom på nye områder, hvor der opstår behov for kompetenceløft. 


På visionsmødet gav deltagerne deres indspark til nye tendenser og udviklingsområder, der kan være genstand for fælles indsats gennem ÅiF. Endvidere blev det drøftet, om der er nogle af de nuværende indsatsområder, der skal skrues op eller ned for.


Eksempler på temaer som blev vendt på visionsmødet:

 • Rekruttering af frivillige, kommende foreningsledere og nye medlemmer
 • Børn og unges tilknytning, engagement og (ud)dannelse gennem foreningslivet
 • Foreningslederuddannelse og krav til fremtidens foreningsledere
 • Foreningers behov for at forholde sig til øget digitalisering og krav til bæredygtighed

Gå til Aarhus i Forenings hjemmeside
Gå til Aarhus i Forenings hjemmeside

Kurser

Der blev udbudt 23 kurser og infomøder i 2022. Heraf måtte 6 aflyses på grund af for få tilmeldte, og et måtte udskydes på grund af sygdom hos underviser. Der udbydes en bred vifte af både kompetencestyrkende kurser som "Kassererkursus", "Fundrasing", "Digitale værktøjer" med flere og kurser med mere bløde kompetencer i fokus såsom "Det gode samvær", "Børns trivsel", "Bestyrelsesmødet & foreningsudvikling" og lignende.

Det var glædeligt at konstatere, at lysten til at opgradere kompetencer og få ny viden er intakt på trods af coronanedlukning med tilbagevendende deltagere på kurserne.


Parterne er fortsat enige om, at det er vigtig at tænke nyt og udvikle nye kurser for at afprøve interessen for nye temaer og indhold. Også selvom disse nogle gange har større sandsynlighed for ikke at have tilstrækkelig tilmelding.Århus i Forening er et samarbejdsforum mellem Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Sport & Fritid, Aarhus Kommune. 


Udover at tilbyde en årlig kursusrække og foreningsuddannelse arbejder Århus i Forening med at identificere tendenser og potentielle udviklingsprojekter med tværgående interesse for foreningslivet i Aarhus.


Idrætsfaciliteter

Rendering: Højbjerg Badminton Klub

Anlægspuljen - godt begyndt er halvt fuldendt... eller hvad?

I september 2022 var der ansøgningsfrist til Aarhus Kommunes anlægspulje til idrætsfaciliteter. Det er denne pulje, der yder tilskud til idræts- og fritidsfaciliteter og er derfor særlig interessant for foreningsidrætten og dermed også for Idrætssamvirket.


Efter ansøgningsfristen var der indsendt 69 ansøgninger for samlet set 168 mio. kr. Der bliver dog kun bevilget 45,9 mio. kr. Idrætssamvirket indgik derfor i dialog med både Rådmand, Kulturudvalg og forvaltning omkring prioriteringen af de knappe midler.


Til trods for et løft i den økonomiske ramme til Idrætsfaciliteter viser ansøgningsmængden, at ønskerne og behovet for flere faciliteter er meget større end de afsatte beløb. Hertil kommer, at Aahus fortsætter med at vokse de kommende år, hvilket efterlader spørgsmål om, hvor de mange nye indbyggere skal dyrke idræt henne? Idrætssamvirket har derfor opfordret til, at man investerer endnu mere i idrætsfaciliteter, herunder investerer en større del af de 10-årige anlægsmidler over de kommende år, så efterslæbet og behovet for faciliteter i højere grad imødekommes.


For Idrætssamvirket er det vigtigt, at de få midler, der nu engang bliver stillet til rådighed, bliver brugt på at skabe rum til mere idræt – særligt i de områder hvor der er hastig befolkningsvækst. Det vil sige, at de anlægsprojekter, der giver mulighed for at flere aarhusianere kan dyrke idræt, bør prioriteres. Denne betragtning vil Idrætssamvirket fortsat hæfte sig ved. 


I arbejdet med udviklingen af idrætsfaciliteter i Aarhus er det vigtigt at have in mente, at anlægspuljens relativt beskedne budget ikke skal finansiere nye og store specialfaciliteter som for eksempel en velodrom i Kongelunden eller en ny skøjtehal i Aarhus Nord. Til disse skal der arbejdes for en særlig bevilling fra Byrådet.  

Idrætssamvirket involverer sig dybt i ethvert politisk spørgsmål om idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune og fortsætter med dette i 2023

Aarhus Ø mangler

I 2022 søsatte Idrætssamvirket i samarbejde med Kultur og Borgerservice og Århus Stiftstidende projektet "Aarhus Ø mangler". Her fik aarhusianerne mulighed for at påvirke, hvordan sport og fritid skal tænkes ind i sidste fase af udviklingen af Aarhus Ø.


Bydelen er under rivende udvikling, og arbejdet på at udarbejde en plan, for hvordan sidste fase af byrummet skal se ud, er godt i gang. Det drejer sig blandt andet om Pier 3, som er det sidste store byggefelt på Aarhus Ø. Det er det område, der før har været benyttet af blandt andet Molslinjen.


Idrætssamvirket Aarhus arbejder for at sikre idrættens vilkår, og derfor var det et meningsfuldt samarbejde at være med i, hvor vi benyttede muligheden for at udtrykke vores holdning i forhold til, at gode og moderne idrætsfaciliteter bør tænkes ind i den nye bydel. 


I løbet af projektet kunne borgere indsende deres forslag og ønsker til faciliteter på Aarhus Ø. Det resulterede i 281 unikke forslag, hvor 124 af dem var til idrætsfaciliteter. 


Den borgerinddragende del af projektet blev afsluttet d. 31. januar 2023, hvor der blev afholdt borgermøde i Aarhus Internationale Sejlsportcenter. 

Kongelunden

Potentiale for et cykelmiljø i verdensklasse

I de seneste fire år har Idrætssamvirket deltaget i adskillige drøftelser og samarbejder om udvikling af idrætsfaciliteter og idrætslig identitet i nærområdet omkring Aarhus Idrætspark, der siden 2019 er betegnet som en del af Kongelunden.


På et velbesøgt pressemøde i august 2022 præsenterede Aarhus Kommune Team Holscher Nordberg som vinder af opgaven med en samlet udviklingsplan for Kongelunden.

Udviklingsplanen er en stor og kompleks opgave, der både skal rumme konkrete planer for området på kort sigt men også tjene som pejlemærke for Kongelundens udvikling i et 100-årigt perspektiv.

I det vindende forslag sprang det ret hurtigt i øjnene, at der ikke var ét ord om cykelsporten, som en del af fremtiden i Kongelunden. Dette til trods for at der i dag er fem foreninger med knap 1.000 medlemmer og et stigende antal cykelaktiviteter i Kongelunden.

Gennem intenst og vedholdende arbejde fra de frivillige ildsjæle i de fem cykelklubber og Idrætssamvirket, lykkedes det ved årets udgang at få ændret på dette billede. Der er nu vedtaget en plan, hvor der både er reserveret et areal til en fremtidig indendørs velodrom, og der er allokeret et areal til at genetablere de udendørs cykelfaciliteter og klub faciliteter, som cykelklubberne gør brug af i dag.
Situationsbillede: Holscher Nordberg
Gennem hårdt arbejde er det derfor lykkedes at ændre ambitionerne fra en vandpost og en mindesten om cykling, til et ankerpunkt der fremadrettet kan være et løft af cyklingen i hele Danmark.

Arbejdet med at konkretisere og ikke mindst finansiere ambitionerne kommer til at fortsætte i 2023.


● ● ●


I arbejdet med udviklingen af Kongelunden er der særligt tre afgørende parametre, som Idrætssamvirket mener, der skal tages højde for, for at sikre idrættens vilkår. Både mens byggeriet står på, og når det endelig projekt står færdigt.


 1. Når vi har denne unikke mulighed for at virkeliggøre én samlet idrætsvision i Aarhus, er det vigtigt, at vi har visioner og ambitioner om et miljø i verdensklasse. Et miljø, der inviterer Aarhus og hele verden ind til fantastiske oplevelser i ekstraordinære rammer.
 2. Når der bygges om, og nogle idrætsforeninger bliver hjemløse i perioder, skal vi sikre, at de ikke lider unødigt i en uklar overgangsperiode. Der er ingen idrætter eller miljøer, der må lade livet undervejs. 
 3. Endeligt skal der sikres en tidssvarende driftsmodel af de nye faciliteter i Kongelunden. Driftsmodellen skal være baseret på gode aftaler, som læner sig op ad den overordnede idrætsvision og skal sikre mulighed for at konkurrere på lige vilkår med de øvrige nationale konkurrenters.


Læs hele udviklingsplanen for Kongelunden her

Udviklingen af Kongelunden er den største idrætspolitiske investering i Aarhus i mange og har en enorm betydning for idrætslivet af Aarhus. Derfor er det essentielt af Idrætssamvirket deltager og bidrager så meget som muligt i arbejdet. Vi er involveret i flere forskellige arbejdsgrupper f.eks. i udviklingen af det nye Team Danmark-center.

Idrætssamvirkets strategi

Idrætssamvirkets bestyrelse vedtog i 2021 en ny visionær strategi for organisationens udvikling for perioden 2021-2025. I løbet af 2022 kom der yderligere gang i arbejdet med at implementere og realisere de første elementer af denne plan.


Der blev blandt andet arbejdet med en ny politisk udvalgsstruktur i Idrætssamvirket, og denne står foran en intern evaluering i 2023. Derudover blev der prioriteret ressourcer til at styrke synlighed og branding af Idrætssamvirket og foreningsidrætten i Aarhus gennem ansættelsen af Idrætssamvirkets første kommunikationskonsulent.


Det er blandt andet med de forstærkede kommunikative kræfter, at Idrætssamvirket skal blive mere offensiv og proaktiv i den politiske dialog. I 2023 kommer Idrætssamvirket nemlig til at sætte turbo på arbejdet med Strategiplan 2021-2025, og højt på listen står den politiske interessevaretagelse og arbejdet med at være idrætsforeningernes talerør i forhold til myndighederne.


Som det idrætspolitiske bindeled med masser at byde ind med er det nødvendigt at blive hørt mest muligt, for dermed at kunne skabe størst muligt påvirkning. Påvirkning som i sidste ende kommer idrætsforeningerne til gode.


Også de medlemsrettede initiativer skal have fornyet opmærksomhed på baggrund af foreningsundersøgelsen gennemført blandt aarhusianske idrætsforeninger ved årsskiftet 2022/2023.


Idrætssamvirket kommer derfor til at være mere synlige og tilbyde flere aktiviteter for sine medlemmer i 2023.


Ny og enklere tilskudsmodel vedtaget


i 2022 blev en ny tilskudsmodel vedtaget af bestyrelsen. Den nye model, der trådte i kraft 1. januar 2023, gør det nemmere og mere enkelt at søge om tilskud hos Idrætssamvirket. 


Man kan som medlem af Idrætssamvirket søge om tilskud til leder- og instruktøruddannelse, eller hvis man ønsker støtte til nye initiativer i sin forening.


De nye regler

Fremover giver Idrætssamvirket 50% støtte til medlemsforeningers udgift, når de ansøger om tilskud fra puljen til leder- og instruktøruddannelse, og det maksimale tilskud der kan gives er 30.000 kroner per deltager til samme kursus.


Før var tilskuddet betinget af en længere række kriterier, som for eksempel varighed af kurset, og om det var internt eller eksternt. Principperne bag tilskudsmodellen er nu optimeret, og disse kriterier er ikke længere afgørende for, hvad et tilskud kan beløbe sig til.


Godkendes en ansøgning jævnfør retningslinjerne, vil man få det fulde tilskud udbetalt, og ansøgninger behandles fire gange årligt. Før blev tilskuddet udbetalt af to rater.


Formålet med tilskudspuljen til leder- og instruktøruddannelse er at give støtte til opkvalificering af de frivillige trænere og instruktører ude i foreningerne. Tilskudspuljen til nye initiativer og udvikling tilgodeser de foreninger, som ønsker at udvikle sig igennem nye aktiviteter og initiativer.
Interessevaretagelse

Høringsbidrag fra Idrætssamvirket

Idrætssamvirket varetager medlemsforeningernes interesse overfor myndighederne på mange planer.


En af måderne er at udtale sig på foreningernes vegne og tale foreningsidrættens sag, når Aarhus Kommune afholder høringsprocesser omkring kommende strategier og planer. Det er en vigtig del af den formelle interessevaretagelse på idrættens vegne, at det politiske system hører fra idrættens lokale organisation, når der bliver drøftet udvikling og nye tiltag i Aarhus Kommune.


I 2022 har Idrætssamvirket blandt andet givet høringssvar til Aarhus Kommunes sparekatalog, Aarhus Kommunes Politik for Bykvalitet og Arkitektur og arbejdet med planprocesser i Kongelunden.

Fra Idrætssamvirkets høringssvar til Politik for Bykvalitet og Arkitektur:

Byens fremtidige udvikling kan ikke foregå uden om fællesskaberne i idrætten, hvis man ønsker en by med mangfoldighed, sunde og aktive fællesskaber og dermed en høj bykvalitet. På samme måde skal en del af visionen for byens arkitektur være, at den skal inspirere, skabe nysgerrighed og lyst til at være fysisk aktiv, for derved at blive en ’aktiverende arkitektur’. Vores liv og trivsel i byen hænger uløseligt sammen med muligheden for at være fysisk aktiv og være i et fællesskab med andre borgere. Aarhus står foran en markant stigning i indbyggertal, og det får indflydelse på vores bykvalitiet og arkitektur på forskellig vis. Vi skal fremadrettet sikre plads, arealer, bygninger og rum til at nye borgere også får mulighed for bykvalitet og aktiverende arkitektur.


Fra Idrætssamvirkets høringssvar til sparekatalog for magistraten for Kultur og Borgerservice:

Idrætssamvirket deler analysen af, at der er behov for en indsats overfor de børn og unge, som ikke for nuværende er en del af et fritidstilbud i en forening. Ligeledes deler Idrætssamvirket ambitionen om at igangsætte og udvikle mere tidssvarende og bæredygtige indsatser og aktiviteter til kommunens børn og unge, så det samlede deltagelsesniveau i fritidsaktiviteter øges. Idrætssamvirket ser frem til at deltage i det videre arbejde med at aftale og udvikle de konkrete investeringsindsatser på dette helt centrale område.


Fra Idrætssamvirkets høringssvar til sparekatalog for Magistraten for Børn og Unge:

Fra flere undersøgelser er det dokumenteret at børn og unges trivsel er i frit fald. Ligeledes er der dokumenteret sammenhæng mellem børns bevægelse, leg og læring samt deres generelle trivsel Spareforslaget vil derfor medføre, at risikoen for at flere børn mistrives øges, hvilket ikke kan tjene nogens interesser, og mindst af alle MBU.


Fra udviklingsplanen for Kongelunden:

Vision Kongelunden er en historisk mulighed for at flytte Aarhus Idrætspark helt op i førerfeltet som et af landets absolut førende og mest visionære idrætsmiljøer – akkurat som man gjorde, da man etablerede den oprindelige Idrætspark for over 100 år siden. Der lå i sin tid også store visioner for idrætten bag etableringen af den oprindelige Aarhus Idrætspark i 1920 som et dengang enestående og centralt anlæg for træning, foreningsaktiviteter og opvisningsidræt. 100 år senere er vi nu optaget af at opgradere og videreudvikle dette historiske anlæg og yde vores bidrag til, at idrættens potentialer nu og i fremtiden kommer optimalt i spil i en ny tids visioner for Kongelunden og dermed for idrætten i Aarhus Kommune.


DM Festen på rådhuset

Aarhusianske sportsmestre blev hædret ved en stor fest med prisuddelinger, underholdning og middag

Der var fuldt hus, d. 10. juni 2022, da de aarhusianske sportsmedaljetagere var inviteret på rådhuset til DM Festen 2021.


Danmarks-, Nordiske, Europa-, og Verdensmestre blev hyldet med middag og awardshow i rådhussalen. Rammerne gav en festlig atmosfære og mulighed for at samle både senior- og ungdomsmestre samme sted. 400 glade festdeltagere blev forkælet med et festfyrværkeri af prisuddeling, underholdning og sportslige indslag.


På trods af et sportsår delvist afbrudt af perioder med corona vandt 137 aarhusianske ungdomsmestre i 2021 samlet 73 mesterskaber. Mere end 25 sportsgrene og idrætsforeninger fra Aarhus vandt medaljer i den bedste række for deres aldersklasse.


Ved DM Festen blev tre af Idrætssamvirkets hædersbevisninger uddelt - Idrættens Frivilligpris, Årets Talent og Årets Idrætsudøver.


Repræsentantskabsmøde

Spændende debat med Frans Hammer indledte Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde

Formand og tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for to år, og der var stor glæde hos både vinder og de øvrige nominerede til prisen som Årets Idrætsleder.


Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at finde vejen til, hvordan idrætten bedst muligt taler med én stemme. Repræsentantskabsmødets indledende debat med DIFs næstformand Frans Hammer, havde blandt andet dette som omdrejningspunkt.


Tak for godt værtskab til Viby IF som inviterede indenfor i Viby Idrætscenters flotte fælleslokale med café.


Se dagsorden, referat, regnskab og budget via linket herunder.


Hædersbevisninger uddelt i 2022Frederik Lindholm - Aarhus Swim/Lyseng Svømning

Årets Talent 2021

Anders Skaarup Rasmussen - Højbjerg Badminton Klub

Årets Idrætsudøver 2021 - Mr.Pokalen

Peter Johansen - Aarhus Fremad Atletik

Årets Leder 2021

IF Lyseng Fodbold

Idrættens Frivilligpris 2022

Idræt i Festugen

Når Aarhus holder sin årlige kulturelle festival i september, skal idrætten naturligvis også bidrage og være en del af byens fest, og det gjorde sig også gældende i 2022. 


I samarbejde med Festugens sekretariat afholdte Idrætssamvirket og seks medlemsforeninger åbne idrætstilbud på Havnepladsen i Aarhus. Her havde forbipasserende aarhusianere muligheden for at deltage i:  


 • Festuge-sprint arrangeret af Aarhus 1900 Orientering,
 • Søndagsfræs, Aarhus Hurtigste amatør og Woman workout med Aarhus 1900 Atletik og Løb.
 • Hockey med Marselisborg Hockey Klub
 • touch rugby med Aarhus rugby Klub
 • Bueskydning sammen med Aarhus Bueskyttealug
 • Keglesporten med Kegleklubben Alle Ni Aarhus.

Nye medlemsforeninger

Idrætssamvirket kunne i 2022 byde fire nye foreninger velkommen som nye medlemmer.

 

Disc Golf Klubben Opdrift

I Disc Golf Klubben Opdrift kan man deltage i træning, arrangementer, turneringer og hyggeligt fællesskab. Klubben vil gerne udbrede kendskabet og adgangen til sporten særligt i i Aarhus-området.


Opdrift har som mål både at skabe et godt socialt samvær omkring disc golf i Aarhus samt at højne det sportslige niveau for både bredde og elite.


Roundnet Aarhus

I idrætsforeningen Roundnet Aarhus kan man spille Roundnet/Spikeball på alle niveauer. Foreningen har til formål at inspirere til fysisk aktivitet, der øger medlemmernes trivsel gennem sundhed, netværk og sociale relationer.


Stenbroens Idrætsklub Aarhus

SIKA ønsker at fremme medlemmernes interesse i at dyrke både udendørs og indendørs bevægelses- og idrætsaktiviteter.


Foreningen ønsker at styrke fællesskabet, sammenhænge og det sociale liv i Aarhus midtby. Foreningen vil aktivt motivere medlemmer til at opnå motionsvaner, som kan dyrkes i et livslangt perspektiv og tilbyder et fællesskab for alle, som har lyst til at være med. Foreningen vil aktivt og målrettet fremme medlemmernes lyst til at engagere sig gennem fælles arrangementer og folkeoplysende aktiviteter.


HAPSU Halliwick

Halliwick konceptet er en undervisningsmetode, der har som mål at lære funktionshæmmede at svømme og blive fuldstændig uafhængige i vandet – uden hjælp og hjælpemidler. Undervisningsmetoden er velegnet til alle, også ikke-funktionshæmmede.


I undervisningen anvendes ikke svømme-bælter eller lignende. I stedet støttes svømmeren af en anden person i vandet, indtil den nødvendige kontrol over krop og vejrtrækning er opnået. Begynderundervisning følges op af instruktion i svømmeteknik.


HAPSU er en sammenslutning af personer, der støtter anvendelsen af Halliwick konceptet i et undervisnings- og aktivitetstilbud til psykisk sårbare personer og udsatte voksne, samt andre - herunder andre med anden etnisk baggrund end dansk -, der svømmer/ønsker at lære at svømme.


Vi glæder os til at hjælpe og vejlede de fire idrætsforeninger og ser frem til et godt samarbejde.

Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE