Idrætssamvirkets Puljer

Her kan du få et overblik over de puljer, der administreres af Idrætssamvirket.

Vi giver en beskrivelse af de forskellige puljer, så du ved hvad de dækker. Desuden kan du få information om ansøgningsfrist, kriterierne fra ansøgningerne og hvad der gives støtte til.

Vi håber at modtage din ansøgning, så du kan komme igang med at forbedre idrætsmiljøet i din forening.

Scroll ned af siden eller tryk herunder, hvis du vil læse mere om en af vores 3 puljer

  Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse

  Interne og eksterne kurser

  Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.

  Tilskudsregler
  Der ydes tilskud til kurser under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser vurderes særskilt. Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

  Følgende kurser betragtes ikke som leder og instruktørkurser:
  Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

  ► Ansøg tilskud til eksternt kursus her

  ► Ansøg tilskud til internt kursus her
  Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.

  Retningslinjer for tilskud og ansøgning


  EKSTERNE KURSER

  Kurser som oftest afholdes udenfor foreningens egne fysiske rammer af ekstern arrangør

  Satser
  Der kan ydes et tilskud på max. 75 % af kursusprisen, dog max. kr. 290,00 pr. kursusdag (en kursusdag er min. 3 timers undervisning)

  Bemærk at tilskud udbetales i 2 rater og at tilskuddet kan blive reduceret i 2. rate.

  Kurser med flere end 4 overnatninger vurderes særskilt.

  Tilskuddet kan max. udgøre foreningens afholdte nettoudgifter.


  Ansøgningsfrist
  Løbende.

  Udbetalinger
  På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgningen er modtaget indenfor tidsfristen på 8 uger og efterfølgende godkendt og kurset gennemført, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 290,00 pr. kursusdag. For en kursusdag vil der således ved 1. rate blive udbetalt kr. 145,00, ved to kursusdage kr. 290,00 osv.

  Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

  Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 290,00 pr. kursusdag udbetalt. Hvis der er flere ansøgninger end der er puljemidler, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.


  Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate, skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

  Indsender du din ansøgning inden den 20. i en måned, vil du få 1. rate udbetalt inden den 1. i den følgende måned.

  Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse
  • Dokumentation for nettoudgiften
  • Deltagerliste (står foreningens deltagernavne på faktura, er dette tilstrækkeligt)
  • Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom el. lign.)

  INTERNE KURSER

  Kurser som arrangeres af egen forening

  Satser
  Der kan ydes tilskud på 75 % af nettoudgiften for kurset – dog max. kr. 3000,00 pr. kursus. Der ydes tilskud til instruktørudgifter (løn, kørsel mv.,) forplejning, materialer mv..

  På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgninger er modtaget og efterfølgende godkendt, vil 1 rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 3.000,00 pr. kursus. Det vil sige, at hvis man er berettiget til max. udbetaling, vil 1. rate blive udbetalt med et beløb på kr. 1.500,00 pr. kursus.

  Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

  Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 3.000,00 pr. kursus udbetalt. Hvis der er så mange ansøgninger, at vi ikke kan holde budgettet for puljen, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.

  Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

  Indsendes ansøgning inden den 20. i en måned, vil 1. rate blive udbetalt inden den 1. i den følgende måned.


  Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse
  • Dokumentation for nettoudgiften
  • Deltagerliste
  • Budget / regnskab
  • Navne og mailadresse/telefon på samtlige undervisere og kursusansvarlige

  Længerevarende uddannelse - NYT


  Kurser af mere end 4 dages varighed og en nettoudgift på min. 5000 kr. pr. deltager.
  Tilskudsregler Der ydes tilskud til uddannelse under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser/uddannelser vurderes særskilt.

  Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser/uddannelser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

  Når ansøgningen er modtaget indenfor tidsfristen på 8 uger og efterfølgende godkendt og kurset gennemført, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Følgende kurser betragtes ikke som længerevarende leder- og instruktøruddannelse: Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

  Der kan max. ydes et tilskud på kr. 9.000 pr. kursusdeltager og den samlede pulje er i 2018 på kr. 50.000.

  For at fordele støtten bredest muligt, vil førstegangs søgende blive forfordelt. Der søges på normal vis via login og så vurdere Idrætssamvirket den enkelt ansøgning.

  Kursus pris (netto): Tilskud:
  0 - 5.000 kr. Normal takst
  5.001 kr - 20.000 kr. 3.000 kr.
  20.001 kr. - 50.000 kr. 6.000 kr.
  50.001 - 9.000 kr.

  Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen ellers ydes støtte jf. normalt kursustilskud.


  Eksempler på beregninger:

  Eks. 1:


  Eks. 2:


  DBU B2 kursus

  - 10 dage - kursuspris 15.500 kr.


  Svømningens grundkursus

  - 6 dage - kursuspris 7.200 kr.


  Nuværende ordning:

  10 dage á 290 kr. = 2.900 kr.


  Nuværende ordning:

  6 dage á 290 kr. = 1.740 kr.


  Ny ordning: 3.000 kr.


  Ny ordning: 3.000 kr.


  Tilskud til nye initiativer og udvikling

  Puljen for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune


  Puljen tilgodeser foreninger der er medlem af Idrætssamvirket Aarhus, som ønsker at udvikle sin forening og sine aktiviteter. Dette kan ske gennem blandt andet

 • Organisationsudvikling
 • Rådgivning
 • Nyskabende arrangementer
 • Opstart af ny afdeling
 • Indkøb af dyrt idrætsmateriel* til gavn for nye initiativer og udvikling i foreningen
 • ...eller andre gode ideer til nyskabelse for foreningen.

 • Der kan max. ydes et tilskud på kr. 15.000 og den samlede pulje er på kr. 50.000.

  *Indeholder ansøgningen idrætsmateriel skal det samlede indkøb af materiel overstige kr. 5000 og være en del af det udviklingsprojekt som foreningen ansøger til.


  For den del af budgettet som omhandler idrætsmateriel gælder nedenstående tabel:
  De første 5000,- kr.

  intet tilskud  De næste 5000,- kr (op til kr. 10.000)

  100% tilskud  De næste 10.000 kr.

  50% tilskud  Herover

  intet tilskud

  Som følge af satserne kan det maksimale tilskud til den del af ansøgningens budget som indbefatter dyrt idrætsmateriel ikke overstige kr. 10.000,-. For at udløse 10.000,- kr i tilskud til dyrt idrætsmateriel, skal den samlede indkøbspris på idrætsmateriel således være min. 20.000,- kr.

  Foreninger, der IKKE har modtaget tilskud de to foregående år har 1. prioritet ved behandling af ansøgninger. Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen.

  Der ydes IKKE tilskud til træneruddannelse og personlig udvikling gennem denne pulje (dette søges gennem puljerne til leder- og instruktøruddannelse).

  Ansøgere skal være medlem af Idrætssamvirket Aarhus.

  Ansøgningsfrist: Løbende, dog må projektet ikke være igangsat!

  Ansøgningen behandles af Idrætssamvirket Aarhus´ bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

  Initiativet må IKKE være igangsat før ansøgningen er godkendt af Idrætssamvirkets bestyrelse.

  ► Find ansøgningsskema til nye initiativer og udvikling her


  Eksempel

  Din idrætsforening, som er medlem af Idrætssamvirket, ønsker at tiltrække nye målgrupper - måske er det børn og unge, måske er det mennesker med særlige behov eller måske er det mere focus på familieidrætten.

  Til formålet har I brug for nyt materiel, og I har måske brug for at forny jeres organisation og tænke nyt for at tiltrække målgruppen. Desuden skal I formidle jeres nye budskab i lokalområdet eller i kommunen. I tror, at I i alt vil få brug for kr. 20.000.


  Der indhentes tilbud på det nye materiel til kr. 14.000 og I regner med at bruge kr. 6.000 på oplægsholder, annoncer og på anden udvikling gennem den periode som jeres udviklingsprojekt løber.


  I søger nu Idrætssamvirkets pulje ”Nye Initiativer”. I kan max søge kr. 15.000 og den del af projektet som omhandler materiel (de 14.000,- kr.) ydes tilskud ud fra ovenstående satser*.


  Det vil sige, at I kan modtage kr. 7.000 kr. ud af de kr. 14.000 som er jeres forventede udgift til materiel. Således er der kr. 8.000 til rest op til maximumbeløb på kr. 15.000. Der er derfor muligt at modtage de 6.000,- kr. til udvikling af aktiviteten.


  I alt støttes jeres initiativ således med 13.000,- kr.


  Aarhus Idrætsfond

  Denne fond støtter idrætten gennem idrætsforeninger, projekter, personer eller øvrige formål


  OBS - Er du det rette sted?
  • Det er en forudsætning at foreningen er medlem af Idrætssamvirket Aarhus for at komme i betragtning til puljen.
  • Søger du i forbindelse med talentudvikling og eliteidræt skal du søge gennem Elite Idræt Aarhus / ESAA

  • Søger du til breddeidræt er du det rette sted!
  • Læs mere om medlemsskab af Idrætssamvirket
   Læs mere om ansøgninger til  Elite Idræt Aarhus/ESAA


   Formål med Aarhus Idrætsfond (AAIF)

   Aarhus Idrætsfond er oprettet af ejer af Royal Casino – Jens Richard Pedersen. Fondens formål er, at fremme idrætten i Aarhus – omfattende såvel breddeidrætten som eliteidrætten i Aarhus Kommune. Formålet kan fremmes ved, at fonden yder økonomisk støtte til foreninger, personer og projekter, som efter Aarhus Idrætsfond bestyrelses skøn lever op til fondens formål.

   Udover formålet kan fonden yde støtte af almennyttig eller almenvelgørende karakter til videnskabelige, kulturelle, uddannelsesmæssige eller oplysende aktiviteter, som efter bestyrelsens skøn er støtteværdige og som direkte eller indirekte understøtter anførte formål.


   Organisation

   Fonden ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Jens Richard Pedersen udpeger 2 medlemmer.

   Idrætssamvirket (IS) og Fonden Eliteidræt Aarhus (ESAA) udpeger hver 2 medlemmer til fondsbestyrelsen.

   IS er repræsenteret ved formand Thomas Ahrentz og næstformand Bent Hviid


   Hvordan kommer man i betragtning til støtte?

   Der er tre måder du kan komme i betragtning til støtte fra AAIF.

   1. Der ansøges om økonomiske midler
   2. IS udpeger foreninger/projekter/personer eller øvrige formål i henhold til AAIF vedtægter
   3. Gennem indstilling fra andre

  Hvad giver fonden støtte til?


  Foreningsudvikling
  Fokus lægges på organisationsudvikling og kompetenceudvikling, aflønning/ansættelse af ressourcepersoner i udviklingsperioder og konferencer/seminarer.

  Eksempler:

  • Vi vil gerne have flere til at dyrke idræt
  • Vi vil gerne have flere frivillige idrætsledere
  • Vi vil gerne lave tiltag som målretter sig unge mennesker

  Lederudvikling/frivillighed

  • Generel opkvalificering af kompetencer blandt idrætsledere
  • Erfaringsudvekslinger – ledere imellem og foreninger imellem


  Idrætsrekvisitter

  • Støtte til dyrt idrætsmateriel/rekvisitter til idrætsforeninger


  Facilitetsudvikling
  I samarbejde med puljer/fonde/idrætsforeninger bidrage til idéudvikling/projektering af faciliteter

  • Bidrage med tilskud til faglig ekspertise (ingeniør, arkitekt)
  • Fælles IS/ESAA udvikling af idrætsprojekter:
  • Samarbejde mellem idrætsforeninger/lokalsamfund


  Ovenstående er udelukkende eksempler. Har du gode projekter som ligger ud over eksemplerne, så fremsend en ansøgning.


  Hvad gives der ikke støtte til?

  Der ydes ikke støtte til anlægsomkostninger samt til drift. Det er AAIF der vurderer hvad der er anlægs- samt driftsomkostninger.


  Hvem har tidligere modtaget støtte?

  ► Du kan se hvem der tidligere har modtaget støtte via dette link (obs. på du sendes til vores gamle hjemmeside)  Hvordan gør man?


  *Ovenstående ansøgningsskema SKAL anvendes.


  Hvis du ønsker at indstille et projekt, en person eller en forening skal du også bruge skemaet.


  Hvis IS eller andre ønsker at udpege kandidater, så skal der udarbejdes en skriftlig begrundelse. Dette kan også gøres gennem ovennævnte skema.


  Hvornår kan man søge?

  Der uddeles støtte fra fonden 1 gang om året. Der er deadline for ansøgning hvert år d. 1. september.  Hvordan udbetales pengene til de som modtager støtte?

  Hvis din ansøgning til fonden imødekommes udbetales mod fremvisning af dokumentation for omkostningerne det bevilgede beløb. Hvis ikke hele bevillingen bliver forbrugt, tilbagebetales restbeløbet til fonden. Du modtager en bevillingsskrivelse med betingelserne fra AAIF.

  I særlige tilfælde kan der udbetales et acontobeløb.


  Vi glæder os til at modtage din ansøgning.  Kontakt

  Sekretariatsleder
  Henrik Stampe
  Tlf. 6082 6461
  leder@isaarhus.dk


  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE