Idrætssamvirkets Puljer

Her kan du få et overblik over de puljer, der administreres af Idrætssamvirket.

Vi giver en beskrivelse af de forskellige puljer, så du ved hvad de dækker. Desuden kan du få information om ansøgningsfrist, kriterierne fra ansøgningerne og hvad der gives støtte til.

Vi håber at modtage din ansøgning, så du kan komme igang med at forbedre idrætsmiljøet i din forening.

Scroll ned af siden eller tryk på links herunder, hvis du vil læse mere om en af vores puljer...

  Tilskud til leder- og Instruktøruddannelse

  Interne og eksterne kurser

  Formålet med puljen er at give Idrætssamvirkets medlemsforeninger støtte til uddannelse af ledere og trænere i foreningerne.

  Tilskudsregler

  Der ydes tilskud til kurser under DIF og DGI, herunder idrætternes specialforbund og DGIs landsdele. Øvrige kurser vurderes særskilt. Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder-, træner- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser rettet mod foreningens primære aktiviteter.


  Følgende kurser betragtes ikke som leder og instruktørkurser:
  Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

  ► Ansøg tilskud til eksternt kursus her

  ► Ansøg tilskud til internt kursus her
  Når en ansøgning er indsendt, kan foreningen logge ind på medlemssiderne og se status eller redigere ansøgningen.

  Retningslinjer for tilskud og ansøgning


  EKSTERNE KURSER

  Kurser som oftest afholdes udenfor foreningens egne fysiske rammer af ekstern arrangør

  Satser
  Der kan ydes et tilskud på max. 75 % af kursusprisen, dog max. kr. 290,00 pr. kursusdag (en kursusdag er min. 3 timers undervisning)

  Bemærk at tilskud udbetales i 2 rater og at tilskuddet kan blive reduceret i 2. rate.

  Kurser med flere end 4 overnatninger vurderes særskilt.

  Tilskuddet kan max. udgøre foreningens afholdte nettoudgifter.


  Ansøgningsfrist
  Løbende.

  Udbetalinger
  På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgningen er modtaget, kurset er gennemført og efterfølgende godkendt, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 290,00 pr. kursusdag. For en kursusdag vil der således ved 1. rate blive udbetalt kr. 145,00, ved to kursusdage kr. 290,00 osv.

  Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

  Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 290,00 pr. kursusdag udbetalt. Hvis der er flere ansøgninger end der er puljemidler, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.


  Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate, skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

  Indsender du din ansøgning inden den 20. i en måned, vil du få 1. rate udbetalt inden den 1. i den følgende måned.

  Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse
  • Dokumentation for nettoudgiften
  • Deltagerliste (står foreningens deltagernavne på faktura, er dette tilstrækkeligt)
  • Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom el. lign.)

  INTERNE KURSER

  Kurser som arrangeres af egen forening

  Satser
  Der kan ydes tilskud på 75 % af nettoudgiften for kurset – dog max. kr. 3000,00 pr. kursus. Der ydes tilskud til instruktørudgifter (løn, kørsel mv.,) forplejning, materialer mv..

  På baggrund af din ansøgning, vil udbetalingen fra puljen ske i 2 rater. Når ansøgninger er modtaget og efterfølgende godkendt, vil 1 rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Beregningen sker med udgangspunkt i, at der i alt kan udbetales max. kr. 3.000,00 pr. kursus. Det vil sige, at hvis man er berettiget til max. udbetaling, vil 1. rate blive udbetalt med et beløb på kr. 1.500,00 pr. kursus.

  Da Idrætssamvirket ønsker at tilgodese alle som indsender en kursusansøgning, vil 2. rate blive udbetalt på baggrund af en opgørelse af kursuspuljen pr. 1. december. Det betyder, at det resterende beløb i puljen fordeles ligeligt mellem alle årets indsendte og godkendte ansøgninger, inklusiv de som allerede har fået udbetalt 1. rate.

  Det betyder også, at du ikke kan være sikker på, at få det forventede max. beløb på kr. 3.000,00 pr. kursus udbetalt. Hvis der er så mange ansøgninger, at vi ikke kan holde budgettet for puljen, vil det betyde en reduktion i 2. rate af udbetalingen.

  Har du indsendt rettidigt og fået ansøgningen godkendt og udbetalt 1. rate skal du ikke foretage dig yderligere. Foreningen vil inden årets udgang modtage det resterende beløb.

  Indsendes ansøgning inden den 20. i en måned, vil 1. rate blive udbetalt inden den 1. i den følgende måned.


  Til ansøgningen skal vedlægges:

  • Kursusprogram / beskrivelse
  • Dokumentation for nettoudgiften
  • Deltagerliste
  • Budget / regnskab
  • Navne og mailadresse/telefon på samtlige undervisere og kursusansvarlige

  Længerevarende uddannelse - NYT


  Kurser af mere end 4 dages varighed og en nettoudgift på min. 5000 kr. pr. deltager.
  Tilskudsregler Der ydes tilskud til uddannelse under DIF, specialforbund under DIF og DGI. Øvrige kurser/uddannelser vurderes særskilt.

  Kurserne skal være målrettet frivilligt arbejde under Folkeoplysningsloven, være kompetencegivende og rettet mod leder- og/eller instruktørrollen. Der ydes kun tilskud til kurser/uddannelser rettet mod foreningens primære aktiviteter.

  Når ansøgningen er modtaget indenfor tidsfristen på 8 uger og efterfølgende godkendt og kurset gennemført, vil 1. rate på 50 % af det godkendte beløb blive udbetalt.

  Følgende kurser betragtes ikke som længerevarende leder- og instruktøruddannelse: Ferieture, sommerlejre og træningslejre.

  Der kan max. ydes et tilskud på kr. 9.000 pr. kursusdeltager og den samlede pulje er på kr. 50.000.

  For at fordele støtten bredest muligt, vil førstegangs søgende blive forfordelt. Der søges på normal vis via login og så vurdere Idrætssamvirket den enkelt ansøgning.

  Kursus pris (netto): Tilskud:
  0 - 5.000 kr. Normal takst
  5.001 kr - 20.000 kr. 3.000 kr.
  20.001 kr. - 50.000 kr. 6.000 kr.
  50.001 - 9.000 kr.

  Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen ellers ydes støtte jf. normalt kursustilskud.


  Eksempler på beregninger:

  Eks. 1:


  Eks. 2:


  DBU B2 kursus

  - 10 dage - kursuspris 15.500 kr.


  Svømningens grundkursus

  - 6 dage - kursuspris 7.200 kr.


  Nuværende ordning:

  10 dage á 290 kr. = 2.900 kr.


  Nuværende ordning:

  6 dage á 290 kr. = 1.740 kr.


  Ny ordning: 3.000 kr.


  Ny ordning: 3.000 kr.


  Tilskud til nye initiativer og udvikling

  Puljen for nye initiativer og udvikling i idrætsforeninger i Aarhus Kommune


  Puljen tilgodeser foreninger der er medlem af Idrætssamvirket Aarhus, som ønsker at udvikle sin forening og sine aktiviteter. Dette kan ske gennem blandt andet

 • Organisationsudvikling
 • Rådgivning
 • Nyskabende arrangementer
 • Opstart af ny afdeling
 • Indkøb af dyrt idrætsmateriel* til gavn for nye initiativer og udvikling i foreningen
 • ...eller andre gode ideer til nyskabelse for foreningen.

 • Der kan max. ydes et tilskud på kr. 15.000 og den samlede pulje er på kr. 50.000.

  *Indeholder ansøgningen idrætsmateriel skal det samlede indkøb af materiel overstige kr. 5000 og være en del af det udviklingsprojekt som foreningen ansøger til.


  For den del af budgettet som omhandler idrætsmateriel gælder nedenstående tabel:
  De første 5000,- kr.

  intet tilskud  De næste 5000,- kr (op til kr. 10.000)

  100% tilskud  De næste 10.000 kr.

  50% tilskud  Herover

  intet tilskud

  Som følge af satserne kan det maksimale tilskud til den del af ansøgningens budget som indbefatter dyrt idrætsmateriel ikke overstige kr. 10.000,-. For at udløse 10.000,- kr i tilskud til dyrt idrætsmateriel, skal den samlede indkøbspris på idrætsmateriel således være min. 20.000,- kr.

  Foreninger, der IKKE har modtaget tilskud de to foregående år har 1. prioritet ved behandling af ansøgninger. Der vil blive ydet tilskud i det omfang, der stadig er penge i puljen.

  Der ydes IKKE tilskud til træneruddannelse og personlig udvikling gennem denne pulje (dette søges gennem puljerne til leder- og instruktøruddannelse).

  Ansøgere skal være medlem af Idrætssamvirket Aarhus.

  Ansøgningsfrist: Løbende, dog må projektet ikke være igangsat!

  Ansøgningen behandles af Idrætssamvirket Aarhus´ bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

  Initiativet må IKKE være igangsat før ansøgningen er godkendt af Idrætssamvirkets bestyrelse.

  ► Find ansøgningsskema til nye initiativer og udvikling her


  Eksempel

  Din idrætsforening, som er medlem af Idrætssamvirket, ønsker at tiltrække nye målgrupper - måske er det børn og unge, måske er det mennesker med særlige behov eller måske er det mere focus på familieidrætten.

  Til formålet har I brug for nyt materiel, og I har måske brug for at forny jeres organisation og tænke nyt for at tiltrække målgruppen. Desuden skal I formidle jeres nye budskab i lokalområdet eller i kommunen. I tror, at I i alt vil få brug for kr. 20.000.


  Der indhentes tilbud på det nye materiel til kr. 14.000 og I regner med at bruge kr. 6.000 på oplægsholder, annoncer og på anden udvikling gennem den periode som jeres udviklingsprojekt løber.


  I søger nu Idrætssamvirkets pulje ”Nye Initiativer”. I kan max søge kr. 15.000 og den del af projektet som omhandler materiel (de 14.000,- kr.) ydes tilskud ud fra ovenstående satser*.


  Det vil sige, at I kan modtage kr. 7.000 kr. ud af de kr. 14.000 som er jeres forventede udgift til materiel. Således er der kr. 8.000 til rest op til maximumbeløb på kr. 15.000. Der er derfor muligt at modtage de 6.000,- kr. til udvikling af aktiviteten.


  I alt støttes jeres initiativ således med 13.000,- kr.


  Aarhus Idrætsfond

  Aarhus Idrætsfond modtager ikke længere ansøgninger!
  Der vil I den nærmeste fremtid komme yderligere info om fonden.


  Herunder har vi taget en snak med nogle af modtagerne midler fra Aarhus Idrætsfond. Spændende projekter under fondens formål, at fremme både elite- og foreningsidræt i Aarhus Kommune.

  En succeshistorie udspiller sig hos Højbjerg Tennis

  Højbjerg Tennisklub modtog i 2018, 24.000 kr. som tilskud til en ny boldkanon. Boldkanonen var klubbens første og har, ifølge sportsdirektør Henrik Mølgaard Frandsen, skabt en lille revolution for den århusianske tennisklub. Klubben ventede spændt på den nye boldkanon, der sideløbende med en positiv udvikling i medlemstallet, har skabt en succeshistorie.


  Henrik fortæller, at den nye maskine ikke blot er enorm alsidig i udvalget af programmer til alle niveauer, men også er nem at transportere samt både teknisk og pædagogisk simpel at anvende. Dette gør maskinen til et fantastisk redskab i en klub, der rummer tennis på både bredde, motionist og eliteniveau.
  Når boldkanonen aktiveres til boldfodring, kan træneren på banen koncentrere sig om at hjælpe sine spillere med at udvikle sig, frem for selv at skulle stå på den modsatte banehalvdel og fodre bolde. Maskinens store styrke er altså den effektivisering den medfører for både trænere og spillere. Når boldkanonen skyder boldene af sted, giver det træningen et flow og en ro, hvor træneren kan rette sit fokus på spillerne.


  Generelt går det altså rigtig godt hos Højbjerg Tennisklub. Klubben har på 3 år udviklet sig fra en økonomisk smertegrænse på 126 medlemmer til nu 215 medlemmer, der modsat er på grænsen til fuldt medlemstal.

  Jeg spørger Henrik, hvordan og hvorfor den positive medlemstilvækst har fundet sted. Først og fremmest har der generelt været fremgang for tennissporten over de seneste år. Derudover har Højbjerg Tennisklub fået etableret et nyt klubhus samt en bred vifte af tilbud til medlemmerne over de sidste 3 år.  Klubben har etableret en række sociale arrangementer, også i vinterhalvåret, hvor sæsonen ellers ligger stille. Til sidst har de sportslige resultater skabt en øget interesse, hvor de var tæt på at spille sig op i 1. division. Imponerende, for en lille klub med blot 3 baner. Boldkanonen underbygger den succes klubben har opnået gennem både sociale og sportslige initiativer, og giver medlemmer på alle niveauer muligheden for at optimere deres træning.

  Hvordan ser fremtiden så ud for Højbjerg Tennisklub?
  Netop nu florerer ideen om en ny paddle tennisbane til klubben. Denne bane vil danne base for endnu flere medlemmer, og den vil dertil kunne rumme den stigende medlemstilvækst, der sætter pres på de 3 nuværende baner.

  Klubben har allerede fået tilsagn for halvdelen af beløbet og er derved godt på vej. Den nye boldkanon, med tilskuddet fra Aarhus Idrætsfond, har skudt en allerede positiv udvikling yderligere i gang, og har bidraget til en succeshistorie hos Højbjerg Tennis, som en århusiansk forening, der rummer idræt for alle!


  Gode oplevelser hos Åstrup Sportsrideklub

  Åstrup Sportsrideklub modtog sidste år 15.000 kr. til køb af en ny elevhest. Solen står lavt på denne lune augustaften, og jeg er kørt 15 km nord for Aarhus C, hvor rideskolen ligger - tæt på Kaløvig bådehavn. Atmosfæren er skøn, og jeg møder Anne-Mette Fruensgaard på klubhusets terrasse. Rideskolen er i fuld gang på banen ved siden af os.

  Tilskuddet fra Aarhus Idrætsfond blev som sagt brugt på en ny elevhest. Dette er nødvendigt, da heste, ligesom vi mennesker, bliver slidte med alderen, hvorfor en ny hest til rideskolen giver ny energi. Den nye hest har gjort en stor forskel for både børn og voksne i klubben. Den var 12 år gammel og rimelig uddannet, da den ankom til Åstrup sidste år, og det tog omkring 3-4 måneder at få den ind i rideskolens daglige rytme.


  Åstrup Sportsrideklub huser ca. 45 heste, hvoraf 12 af dem er rideskolens egne. De resterende er privatejede. Foreningen har 300 medlemmer med forskellighed i både alder og niveau. Dette medlemstal har det seneste år været stigende og Anne-Mette fortæller, at det generelt går rigtig godt for klubben.


  Jeg bliver nysgerrig på, hvilke initiativer der har gjort, at foreningen oplever fremgang. Først og fremmest nævner Anne-Mette de dygtige trænere samt det område, rideskolen er placeret i. Der er ikke mange rideskoler i området, hvorfor de rideinteresserede naturligt søger til Åstrup. Men det væsentligste for klubbens succes er det hyggelige miljø, der vægtes højt hos både medlemmer og ansatte.


  Heste er fra naturens hånd flugtdyr, og de er grundlæggende bange for alt, der er fremmed. Det kræver derfor en indsats, at gøre hestene trygge. Åstrup Sportsrideklub prioriterer, udover den hyggelige atmosfære, den ansvarsbevidsthed medlemmerne oplærer sig. Der skal muges ud, strigles og fodres, og alt dette lærer ikke blot medlemmerne om generelt ansvar og forpligtigelse, men giver dem i ligeså høj grad en relation til de naturligt nervøse heste.
  Det essentielle ved ridesporten er nemlig, at rytteren ikke blot skal præstere på egen hånd, men i samspil med et andet levende væsen. Denne relation er væsentlig uanset om ridningen er på bredde eller eliteniveau. Klubben rummer begge, men har primært fokus på breddeidrætten og det hyggelige i at ride. Det skal først og fremmest være sjovt, og så kommer alt det andet bagefter.

  Det sjove og hyggelige opstår både i det daglige, men henover sommeren har det også optrådt på klubbens sommerlejr, hvor ryttere på forskellige niveauer har overnattet, trænet og lært både hinanden og hestene at kende. Et initiativ, der bliver en gevinst for både medlemmer og heste.


  Et andet initiativ foreningen har på tegnebrættet er mor-datter ridning. Mange af mødrene til klubbens medlemmer har selv reddet, og initiativet kan derfor blive en hyggelig måde for mor og datter at være sammen på, samtidig med, at det er med til at engagere forældrene i klubben. Der er altså mange gode ting i gang hos Åstrup Sportrideklub, og støtten fra Aarhus Idrætsfond gav en ny energiindsprøjtning, så forholdene for både medlemmer og heste blev optimeret.

  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE