Børneattester og foreningens årlige erklæring


KORT FORTALT

(læs uddybning længere nede på siden)


Erklæring til kommunen
 • Alle foreninger (også de der ikke har børn som medlemmer), skal hvert år indsende erklæring om indhentelse af børneattester.
 • Erklæringen bekræfter at foreningen opfylder loven om at indhente børneattester på alle personer i foreningen, der igennem deres beskæftigelse skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette gælder såvel lønnet som ulønnet beskæftigelse.
 • Årligt afgivet erklæring for indhentelse af børneattester er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring.
 • Foreninger i Aarhus Kommune vil få besked fra Sport og Fritid i løbet af februar måned, når det er tid til at indsende erklæringen. Deadline for indsendelse er 1. marts hvert år.

 • Børneattester
 • Loven gælder fra 1. juli 2005 og gælder alle foreninger, der har medlemmer, der er under 15 år (ét medlem er nok).
 • Alle, der har direkte og længerevarende kontakt med børn under 15 år skal kontrolleres.
 • Udarbejd en procedure for indhentning af børneattester.
 • Beslut, hvordan I håndterer både positive og negative børneattester.
 • Udpeg den/de personer, der skal udfylde arbejdsgiverblanketten og indhente samtykkeerklæringer hos trænere, instruktører osv.
 • Udpeg én person, der modtager børneattesterne.
 • Indsend papirerne til Rigspolitichefens Afd. D.
 • Efterlev jeres beslutning om, hvordan I håndterer børneattesterne.
 • Informer trænere, instruktører om Træner- og Skolelærerparagraffen. • Anbefalinger
 • Idrætssamvirket anbefaler at lade foreningens hovedorganisation modtage/behandle positive børneattester.
 • Idrætssamvirket anbefaler at kontrollere alle trænere, instruktører, ledere osv., der skal have direkte kontakt med børn under 15 år én gang årligt.
 • Idrætssamvirket anbefaler ligeledes, at der udarbejdes en samværspolitik.
 • ERKLÆRINGEN

  Alle folkeoplysende foreninger har pligt til årligt at afgive erklæring om indhentelse af børneattester.


  Folketinget har vedtaget en lovændring af folkeoplysningsloven, der medfører, at de folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Erklæringen er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud eller anvise lokaler.


  Foreninger skal således huske følgende:

  • Alle foreninger (også de der ikke har børn som medlemmer), skal hvert år indsende erklæring om indhentelse af børneattester.
  • Der skal indhentes børneattester på alle personer i foreningen, der igennem deres beskæftigelse skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Dette gælder såvel lønnet som ulønnet beskæftigelse.
  • Årligt afgivet erklæring for indhentelse af børneattester er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis foreningen ikke har afgivet erklæring.


  Bemærk:

  - * Foreninger der ingen medlemmer eller aktiviteter har for børn under 15 år skal også indsende erklæringen. Dette pålægger dog IKKE foreningen at indhente børneattester, da foreningen selvsagt overholder loven om børneattester uden at foretage sig yderligere. Skulle foreningen senere få aktiviteter for børn under 15 år, skal børneattester indhentes.

  - Selve børneattesterne skal ALDRIG indsendes til Sport og Fritid/Aarhus Kommune, det er udelukkende erklæringen.  Om erklæringen:

  Download erklæring - Aarhus Kommune

  Aarhus Kommunes vejledning


  Foreninger i Aarhus Kommune vil få besked fra Sport og Fritid i løbet af februar måned, når det er tid til at indsende erklæringen. Deadline for indsendelse er 1. marts hvert år.  BØRNEATTESTEN

  Hent Aarhus Kommunes folder "Tjek for børnenes skyld" her...


  Hent DIF, DGI og DFIF's vejledning her...


  Pr. 1. juli 2005 blev det lovpligtigt for foreninger at indhente en såkaldt ”Børneattest”, før de ansætter trænere og ledere, der skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Loven er vedtaget af Folketinget, der ønsker at styrke indsatsen mod pædofili og andre seksuelle krænkelser af børn.

  Mange foreningsledere er dog usikre på, hvad loven helt præcist siger og hvilken betydning, det har for deres forening. Vi vil forsøge at afklare disse spørgsmål her. Mange af svarene findes ligeledes i hovedidrætsorganisationernes fælles folder, som kan hentes her...


  Hvem gælder loven for?

  Loven gælder for alle foreninger i Danmark – herunder idrætsforeninger. Har foreningen blot ét medlem under 15 år, er foreningen tvunget til at efterleve loven. Efterlever foreningen ikke loven, kan den idømmes bødestraf. Har foreningen ingen medlemmer under 15 år, er foreningen ikke forpligtet til at forholde sig til loven om børneattester.


  Dog yder Aarhus Kommune ingen tilskud eller lokaletildeling til foreninger der ikke indsender den årlige erklæring om at børneattester er indhentet. Dette gælder alle foreninger i Aarhus Kommune.


  Hvem skal kontrolleres?

  Foreningen skal indhente børneattester på trænere, ledere, instruktører, hjælpere osv., der opfylder følgende kriterier:

  • de er minimum 15 år,
  • de er tiltænkt en fast funktion i foreningen, hvor de skal have direkte kontakt med børn under 15 år og
  • de er ansat/engageret* i foreningen til den pågældende opgave efter 1. juli 2005.


  * om vedkommende får løn, eller arbejdet foregår på frivillig basis er underordnet


  Ligeledes skal foreningen indhente børneattester på trænere, ledere, instruktører, hjælpere osv., der opfylder følgende kriterier:

  • de er minimum 15 år,
  • de var ved ansættelsen/engageringen* ikke tiltænkt en længerevarende direkte kontakt med børn under 15 år, men de har i tre måneder eller mere haft direkte kontakt med børn under 15 år og
  • deres ansættelse/ engagement* med børn under 15 år i forening er nået op på mere end tre måneder efter 1. juli 2005.


  * om vedkommende får løn, eller arbejdet foregår på frivillig basis er underordnet


  De sidstnævnte personer er ikke blevet kontrolleret ved ansættelsen, men de skal altså kontrolleres, når de har arbejdet med børn under 15 år i tre måneder.

   

  Hvem skal ikke kontrolleres?

  Foreningen er ikke forpligtet til at indhente børneattester på:

  • Forældre og andre, der kører børn under 15 år til kampe og lignende.
  • Forældre og andre, der kortvarigt hjælper til på en lejr, ved et stævne eller lignende arrangementer.
  • Foreningens bestyrelse, udvalgsmedlemmer eller lignende - medmindre de samtidig er trænere, instruktører, eller lignende for børn under 15 år i foreningen.
  • Trænere, ledere, instruktører, hjælpere, osv., der kun har med personer over 15 år at gøre.


  Hvilke typer af straffelovsovertrædelser kontrolleres der for?

  Når en forening indhenter en børneattest, bliver der indhentet oplysninger på den pågældende person med henblik på følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.


  Samtykke

  Der kan kun indhentes oplysninger på personer, der giver deres samtykke ved at skrive under på en samtykkeerklæring. Hvis en person ikke ønsker at give sit samtykke til, at der kan indhentes en børneattest, må foreningen ikke ansætte/engagere vedkommende i foreningen til at arbejde med børn under 15 år.


  Hvis en person nægter at give sit samtykke, bør man som forening være meget varsom med at ansætte/engagere personen i det hele taget. At nægte at lade sig kontrollere er ikke ensbetydende med, at personen er dømt for en af ovenstående overtrædelser, men mistanken vil desværre være der.

  Samtykkeerklæring

  For at en forening kan indhente en børneattest, skal den pågældende person give sit samtykke. Til dette bruges en samtykkeerklæring, hvor personen skriver under på, at foreningen gerne må indhente oplysningerne.

  SÅDAN KONTROLLERER I

  Det er vigtigt at have en god procedure for, hvordan I indhenter og behandler børneattester. Der skal være klare aftaler, der sikrer, at der indhentes børneattester på alle de personer, som den nye lov omhandler. Idrætssamvirket anbefaler, at foreningen kontrollerer alle trænere, instruktører, ledere osv., der arbejder med børn under 15 år én gang årligt. En god rutine er at gøre det før sæsonstart, når man aftaler, at den pågældende person skal træne/lede et hold med børn under 15 år.


  Ligeledes skal der være klare aftaler, der sikrer at de oplysninger, som foreningen modtager retur, behandles fortroligt. Den vigtigste procedure at have på plads er dog, hvordan foreningen vil handle i tilfælde af en ”positiv” børneattest, eller hvis der opstår mistanke til en af foreningens trænere/ledere. Se under "Håndtering af børneattester".


  Hvad skal udfyldes?

  Når foreningen skal indhente en børneattest, udfyldes både en arbejdsgiverblanket og en samtykkeerklæring, som begge er en del af den samlede attest.


  Download børneattest (ny side - borger.dk)


  Politiets vejledning og links til børneattesten (nyt vindue)


  Børneattester indsendes online eller til:

  Rigspolitiet - Center for Almen Jura

  Børneattester, Polititorvet 14

  1780 København V


  Efter ca. ti dage vil foreningen modtage svar på, om den pågældende person er dømt for nogle af de tidligere nævnte straffeovertrædelser.


  Sæt kryds

  På arbejdsgiverblanketten har foreningen mulighed for at krydse af, at den ønsker positive børneattester sendt til DGI, DIF eller DFIF. På den måde kommer foreningen ikke til at stå alene med det ansvar, det er at modtage en positiv attest. Der vil fra start være professionel hjælp til at varetage og behandle de meget følsomme oplysninger korrekt. En positiv attest medfører, at der skal træffes nogle meget vigtige og oftest ubehagelige beslutninger, hvor det er en fordel at blive bistået af eksperter.


  Idrætssamvirket anbefaler, at foreningerne benytter sig af muligheden for at lade DIF, DGI eller DFIF behandle positive attester.

   

  Håndtering af børneattester

  Når foreningen modtager svar på børneattesterne er det vigtigt, at kun få personer i foreningen ser oplysningerne. Det kan være formanden, kassereren eller den, der ansætter trænere og instruktører. Disse personer skal vide, at de har tavshedspligt. Den tavshedspligt gælder også selv, om de træder ud af bestyrelsen. Det er strafbart at bryde tavshedspligten.


  Negative børneattester
  En negativ attest betyder, at personen ikke er dømt for sædelighedsforbrydelser mod børn. Attesterne er fortsat et fortroligt stykke papir, der enten skal destrueres eller opbevares forsvarligt, så uvedkommende ikke kan få fingre i dem. Medmindre der er særlige forhold, der gør, at attesterne skal opbevares, anbefaler Idrætssamvirket, at attesterne destrueres, og der i næste bestyrelsesreferat skrives, at alle trænere mv. er blevet kontrolleret, og at attesterne var negative.

  Oplysninger om negative attester må ikke videregives til tredjemand uden træneres samtykke. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at videregive oplysningerne, hvis eksempelvis forældre har behov for at få afkræftet et rygte. I sådanne situationer er det tilladt uden samtykke at videregive trænerens navn, adresse og oplysningen om, at børneattesten er negativ. Cpr.nr. og selve blanketten må aldrig videregives.

  Hent Kulturministeriets vejledning i behandling af negative børneattester ►her


  Positive børneattester
  Skulle børneattesten være positiv, betyder det, at personen har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Idrætssamvirket anbefaler, at foreningerne benytter muligheden for at lade DGI, DIF eller DFIF håndtere positive børneattester. Har foreningen ikke benyttet afkrydsningsmuligheden på arbejdsgiverblanketten, opfordrer Idrætssamvirket foreningen til hurtigst at kontakte deres hovedorganisation. Foreningen må gerne videregive den positive børneattest til hovedorganisationen, når det er med henblik på rådgivning.


  Ved en positiv børneattest er der tale om følsomme personoplysninger. Foreningen skal derfor udpege en person, der har ansvaret for at beskytte personoplysningerne i børneattesten. Oplysningerne fra børneattesten kan videregives til bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, hvis ansættelses- eller afskedigelsesproceduren i foreningen nødvendiggør det.


  Personoplysninger i børneattesten må ikke videregives til andre end bestyrelsen og de særlige rådgivere (hovedorganisationen) med mindre, der gives et samtykke fra den person, som oplysningerne vedrører.

  Hent Kulturministeriets vejledning i behandling af positive børneattester ►her

  Træner- og skolelærerparagraffen

  Med den megen omtale af pædofili og børneattester, er det vigtigt at foreningerne ligeledes er bekendt med og informerer sine trænere og ledere om ”Træner- og skolelærerparagraffen”.


  ”Træner- og skolelærerparagraffen” er et populært udtryk for §§ 223 og 224 i straffeloven, der fortæller, at det er ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med en person under 18 år, som man er betroet til undervisning. Som træner, instruktør, leder eller lignende har man fået "betroet" de pågældende til undervisning.


  Det er altså ulovligt at have samleje eller andre former for seksuel omgang med en person under 18 år, som man er træner eller leder for. Det har ingen betydning for lovligheden, at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.  Samværspolitik

  Idrætssamvirket anbefaler foreningerne at udarbejde en samværspolitik, der skal forebygge seksuelle overgreb på børn og unge i foreningen.

  Ved at lave klare aftaler om, hvordan samværet imellem børn, trænere, instruktører og andre i foreningen skal foregå, kan man minimere risikoen for at en seksuel krænkelse eller et overgreb kan ske.

  Idrætssamvirket kan være behjælpelig med at udarbejde og implementere en sådan samværspolitik.


  Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE