Repræsentantskabsmødet

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes en gang hvert år. Det skal afholdes mellem d. 15. april og den 15. maj. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 foreninger indsender skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøderne indkaldes skriftligt, med 3 ugers varsel.
Bestyrelsesmedlemmer i Idrætssamvirket har hver én stemme. Medlemsforeningerne kan repræsenteres med stemmeret på repræsentantskabsmødet med det antal deltagere foreningen er berettiget til i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på repræsentant-skabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Forslag til ændringer i love skal dog fremsendes til bestyrelsen senest 15. januar. Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget ikke vedtaget.

INFORMATIONER OM MØDET

Det ordinære repræsentantskabsmødes dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Godkendelse af de reviderede regnskaber, og forelæggelse af budget
4. Fastsættelse af foreningskontingent til Idrætssamvirket
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
- formand (lige årstal)
- 3 bestyrelsesmedlemmer
- 2 suppleanter
- 1 revisor
- 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, vælges af repræsentantskabet på de ordinære repræsentant-skabsmøder i.h.t. lovenes §8. Af bestyrelsens 7 medlemmer vælges formanden særskilt.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 medlemmer er på valg på lige årstal, medens øvrige 3 medlemmer er på valg på ulige årstal. Desuden vælges hvert år, for en 1-årig periode, 2 suppleanter til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøder

Vil du vide mere om, hvad der er sket på repræsentantskabsmøderne? Her finder du beskrivelser og dokumenter


* BEMÆRK at du sendes til vores gamle website ved repræsentantskabsmøder fra 2018 og ældre.
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE