Idrætssamvirkets idégrundlag

At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt. Herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner.

Medlemsforeninger


Idrætsforeningstype Antal
Hovedforening 31
Underafdeling 241
Specialforening 142


Medlemsforeninger i alt 414


Medlemmer 89.517

Årsrapport 2021

Forord


v/ formand,  Jens BundgaardVi står her stadig – måske endda stærkere end nogensinde!


2021 viste sig at blive et år, der blev præget af mere corona-bøvl, end vi alle sammen havde håbet på ved årets indledning. Aktivitetsniveauet i idrætsforeningerne blev igen begrænset i væsentlige perioder af restriktioner og endda forbud. Men vi står her stadig – måske endda stærkere end nogensinde, for interessen for at tage del i meningsfulde fællesskaber har bredt sig hos både unge og ældre. Og hvis både etablerede og nye idrætsforeninger lykkes med at skabe endnu flere idrætslige fællesskaber, der samler sig om aktiviteter med meningsfyldt indhold, samtidig med at kommune og organisationer evner at hjælpe flere af fællesskaberne med gode vilkår og anden relevant opbakning, så kan tilslutningen til foreningsidræt igen stige markant de kommende år. Idrætten kan i realiteten inkludere fællesskaber for alle.

Det kræver initiativ, indsats, involvering og ofte også lidt vedholdenhed, men det er der mange frivillige og foreninger (nye som gamle), der er helt indstillede på at levere, og det er en stor glæde at opleve.


Foreningsidræt udtrykkes i sin essens gennem interessefællesskaber om en eller flere idrætslige aktiviteter. Gaven for deltageren ligger i at være forenet i meningsfuld aktivitet med andre med samme interesse. Sådan har det været i mere end 150 år, og det skal ikke ændre sig. Men det er alligevel interessant at opleve, at flere idrætsforeninger i forlængelse af aktivitetsfællesskaberne også tager initiativer, der bidrager til vigtige samfundsproblematikker, som medlemmerne ligeledes er optagede af; fx styrkelsen af lokaldemokratiet i foreningens nærområde, forebyggelse af sexisme og anden undertrykkelse eller den grønne omstilling. Det øger helt sikkert attraktionen – både for aktiviteterne og for at tage del i den frivillige opgave. Så det giver faktisk mening på flere planer.

2021 var på mange måder et specielt år for Idrætssamvirket. Det skyldes egentlig ikke fortrinsvis corona, for det er altid lidt særligt, når der er kommunalvalg med tilhørende udvikling af ny Sport og fritidspolitik, men vi vil heller ikke glemme, at 2021 blev året, hvor vores sekretariatsleder, Henrik Stampe valgte at overgå til efterlønnen. Henrik har anført Idrætssamvirkets aktiviteter i mere end 16 år og udført en meget stor indsats, der gør ham savnet i både foreninger og Idrætssamvirket. Tak for de mange gode år i idrættens tjeneste, Henrik!


Kommunalvalget og ikke mindst valgkampen indebar overraskende stor opmærksomhed på idrætten i Aarhus og dens vilkår - overraskende, men bestemt glædelig. Idrætssamvirket lovede at arbejde for en fastholdelse af de politiske kandidaters opmærksomhed på idrættens stemme i byen, og det har vi fuldført gennem politiske drøftelse med de enkelte partier og kandidater, gennem kommunikation i pressen og ikke mindst gennem afholdelse af idrætspolitisk valgdebat og almindelig deltagelse i valgkampen.

Sideløbende kan vi konstatere, at den nye strategiplan, som Idrætssamvirket præsenterede i starten af året, har virket som en god forberedelse til det arbejde, det er at påvirke og sætte aftryk på en ny Sport og fritidspolitik. I 2021 blev politikken for første gang ledsaget af såvel en facilitets- som en outdoorstrategi.


I Idrætssamvirket er vi altid optagede af foreningsidrættens rammer og mulighed for udvikling i Aarhus, og vi anerkender derfor både intentionerne og glædes over mulighederne for at kunne bidrage i tilblivelsesprocessen af både politik og strategier. Idrætssamvirket ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i implementeringen – idrætsforeningerne og Aarhus Kommune kan regne med Idrætssamvirkets engagement; politisk og administrativt.

2021 viste sig trods bøvl i den grad også at blive et år for foreningsidrætten, der giver lyst til og tro på flere.


God fornøjelse med årsrapporten.Jens Bundgaard

Formand

Hovedbestyrelsesmedlem, AGF af 1880
Best.medlem, Fonden Eliteidræt Aarhus
Medlem, Åbyhøj Tennisklub

Bent Hviid

Næstformand

Medlem, tst
Formand, IDA (idrætsdagshøjskolen)

Bo Louring

Bestyrelsesmedlem

Medlem (tidl. formand), Skovb. Håndbold
Bestyrelsesmedlem, IDA
(idrætsdaghøjskolen i Aarhus)

Camilla Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Formand, Lystrup IF Svømning & Momentet - Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter
Medlem, Bydelsforeningen Aarhus Sydhavn

Jens Peter Schou Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Revisor, Instruktør og koordinator, Sportsdykkerklubben Juggernaut

Marie Greve

Bestyrelsesmedlem

Næstformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)
Kvindeformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)

Sten Ejsing

Bestyrelsesmedlem

Medlem, Orienteringsklubben Pan
Medlem, Aarhus Golf Club

Henrik Stampe

Sekretariatsleder

Sofus Riishede

Idrætskonsulent

Gunnur Johansen

Økonomi & administration
Emma Mogensen

Emma Mogensen

Kommunikationsmedarbejder

Den Åbne SkoleSidste år med tilskud til samarbejdsprojekter mellem skole og idrætsforening

Siden 2015 har århusianske skoleelever haft mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige idrætsgrene i skoletiden. Tilskud til projekterne ophørte med udgangen af 2021.

Projektet var et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket.

I perioden 2015-2021 har der været gennemført 56 projekter med deltagelse af 63 foreninger/afdelinger og 91 skoleklasser.

Grundet coronaen er der flere bevilgede projekter, som ikke bliver gennemført. Der vil derfor komme en ny ansøgningsrunde i foråret 2022.

Baggrunden for Den Åbne Skole kan du læse i inspirationskataloget og her kan du ligeledes se en beskrivelse af de mange projekter.

Århus i Forening 2021

Et blandet kursusår pga. corona

Århus i Forening er et samarbejdsforum mellem Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

Udover at tilbyde en årlig kursusrække og foreningsuddannelse, arbejder Århus i Forening med at identificere tendenser og potentielle udviklingsprojekter med tværgående interesse for foreningslivet i Aarhus. 

Kurser

Der blev udbudt 25 kurser og infomøder i 2021. Nogle af disse var udsatte kurser fra år 2020. Corona havde ikke helt sluppet sit tag i 2021, så nogle kurser måtte igen udsættes. Særligt i foråret. Dog var det glædeligt at konstatere, at lysten til at opgradere kompetencer og få ny viden er intakt, med tilbagevendende deltagere på efterårets kurser.

De to år med corona står i skarp kontrast til år 2019 hvor vi, under Århus i Forening, afholdte det højeste antal kurser nogensinde.


Corona-situationen har dog gjort at alle kurser er blevet vurderet i forhold til hvilke som kan gennemføres online, så vi fremover har den mulighed. Det har også givet anledning til at supplere kursusudbuddet med en række kurser som sætter fokus på de kompetencer som en øget online-tilstedeværelse kræver.

Gå til Aarhus i Forenings hjemmeside

Anlægsmidler

Budgetforhandlinger 2021

Med henvisning til den store debat i både 2020 og 2021 var det med store forhåbninger, at Idrætssamvirket så frem til budgetforhandlingerne. Der kom da også lidt ud af det. Det blev afsat 2 x 12 mio. kroner, som byrådet besluttede skulle anvendes med hver 7 mio. kroner til udvikling af idrætsfaciliteter i henholdsvis Solbjerg, Aabyhøj og Aarhus Nord. De sidste 3 mio. kr. skulle anvendes til en kunstgræsfodboldbane i Aarhus Syd.


Vedr. tidligere anlægsbevillinger henvises til årsrapporten for 2020.
Kongelunden

Et stort fremadrettet potentiale for idrætten

I de seneste 4 år har Idrætssamvirket deltaget i adskillige drøftelser og samarbejder om udvikling af idrætsfaciliteter og idrætslig identitet i nærområdet omkring Aarhus Idrætspark, der siden 2019 er betegnet som en del af Kongelunden.


Idrætssamvirket har et særligt fokus på udbredelsen af idrætsfaciliteter i Aarhus som både en udfordring og et potentiale for et fortsat stærkt og åbent foreningsliv, der bidrager til at gøre Aarhus til et godt sted at leve og et godt sted at besøge. Idrætssamvirkets generelle syn på Kongelunden er i forlængelse heraf grundlæggende forbundet med stor interesse og opmærksomhed på både den historiske betydning af området og på et stort fremadrettet potentiale for idrætten i Aarhus og Danmark.


Den visionære beslutning om etableringen af Aarhus Idrætspark for mere end 100 år siden skal nu følges op, så Aarhus Idrætspark i Kongelunden også kan ’pege langt ud i fremtiden for forenings- og elitesport med en robust og langsigtet helhedsløsning, hvor idrætsparkens elementer forbindes og styrker hinanden til gavn for byens borgere og for elite- og foreningsidrættens miljø og præstationer’. Det glæder helt kort Idrætssamvirket, at Fremtidens Aarhus Idrætspark ifølge Kongelundssekretariatets materialer fortsat skal være ’et center for såvel foreningsidrætten som talent- og elitemiljøet i området’.

Tre pointer er af Idrætssamvirket gentaget hyppigt i processen hidtil:


  1. Idrætsfaciliteter i området skal planlægges og etableres som følge af visionære og selvstændige ambitioner – og således ikke blot som afledte effekter.
  2. Ingen faciliteter må inddrages i en byggeproces, før nye faciliteter er etableret, eller en rimelig og accepteret overgangsløsning for eksisterende foreninger og brugere er sikret.
  3. En kommende driftsmodel skal være understøttet politisk, så områdets aktiviteter fremover vil følge tydelige politiske prioriteringer og pejlemærker.


Idrætssamvirket fortsætter med at søge indflydelse i projekt Kongelunden med tanke på foreningsidrætten i området af i dag og på foreningsidrættens muligheder for udvikling i Aarhus i det hele taget.Kommunalvalg og idrætspolitik

Foreningsidræt er interessefællesskaber, og i foreningerne dyrker vi netop de idrætsaktiviteter, der interesser os, og vi gør det i fællesskab med andre med samme interesse. Idrættens fællesskaber og idrætsforeningerne i det hele taget engagerer og udgør derved mødesteder for rigtig mange mennesker med forskellig baggrund og livsvilkår. Den fuldt demokratiseret deltageradgang i den folkeoplysende foreningsidræt findes ikke udfoldet i samme grad mange andre steder i vores samfund.


Måske kun overgået, når der er valg!


Idrætten politiske stemme og foreningslivets vilkår i Aarhus Kommune blev omdrejningspunktet for den idrætspolitiske debat op til kommunalvalget, som Idrætssamvirket arrangerede i samarbejde med Aarhus Stiftstidende med deltagelse af Christian Budde (V), Steffen Wich (A), Steen Stavnsbo (C), Rabih Azad-Ahmad (B), Jakob Søgaard Clausen (O), Thure Hastrup (Ø), Mette Bjerre (F) og Henrik Arens (D).


Politikerne var enige om, at idrættens værdi for den enkelte deltager og for Aarhus er både stor og værdig til yderligere udvikling og fornyelse, så flere aarhusianere kan tage del i foreningsidrættens fællesskaber. En sådan central enighed kan kun betragtes som et positivt udgangspunkt for kommende idrætspolitiske drøftelser i Aarhus.
En mere strategisk facilitetsudvikling spiller her en afgørende rolle med et indbygget fokus på såvel afsættelse af arealer til idrætsanlæg som på øget økonomisk prioritering af idrættens udvikling. Idrætten og kommunen skal intensivere samarbejdet herom, og i den forbindelse meget gerne styrke samspillet med developers i byudviklingen og erhvervslivet generelt, for gevinsterne ved en attraktiv by tilfalder os alle.


Debatten med de fremmødte tydeliggjorde også, at Aarhus er en stor by med en engageret og varieret foreningsbevægelse, der har væsentlig national betydning på idrætsområdet, som politikerne i byrådet blev opfordret til at være mere bevidste om.


Fra politikerne lød den anden vej en opfordring til, at idrættens stemme i Aarhus skal samles og styrkes yderligere for i tilstrækkelig grad at blive hørt (rettidigt) i kommunalpolitisk sammenhæng.


En styrkelse af idrættens politiske stemme i Aarhus vil Idrætssamvirket i dialog og samarbejde med de nationale idrætsorganisationer og byens foreninger søge at samle op i de kommende år. Idrætten skal spille på den samme banehalvdel som politikerne, når der skal sættes strategiske pejlemærker og skabes ny udvikling på idrætsområdet.

Aarhus Idrætsfond

Aarhus Idrætsfond skal i løbet af 2022 afklare, om der er basis for at fortsætte aktiviteterne og herunder muligvis etablere samarbejde med andre partnere, der kan være interesseret i at støtte udviklingen af idrætten i Aarhus.


Idrætssamvirket har ligesom Eliteidræt Aarhus to bestyrelsespladser i fondens bestyrelse, mens de to sidste bestyrelsesposter besættes af Hans Skou og Hans Petersen, der begge er udpeget af Aarhus Casino. I kølvandet på coronakrisen har Aarhus Casino ønsket at indstille samarbejdet. Idrætssamvirket takker dybtfølt for det gode samarbejde, der har resulteret i væsentlig støtte til foreninger og atleter i Aarhus, og håber det bedste for Aarhus Casino (og måske en mulighed for genoptagelse af samarbejdet på et senere tidspunkt).


Siden 2014 har Aarhus Idrætsfond uddelt næsten 10 mio. kr. til foreningsidræt bredt set og eliteidræt eller talentudvikling. Fonden har samarbejdet med og været medejer af Aarhus Casino, og det har således været en andel af kasinoets overskud, som har kunnet uddeles til støtteværdige projekter og formål i den aarhusianske idræt.


Sport og fritidspolitik

Høringssvar til ny Sport og Fritidspolitik 2022-2025

I Idrætssamvirket arbejder vi målrettet på, at Sport og Fritidspolitikken skal sikre de bedst mulige vilkår for idrætten og idrætsforeningerne.

Idrætssamvirket har i 2021 indsendt høringssvar til den kommende Sport- og Fritidspolitik, som også indbefatter en facilitetsstrategi og outdoorstrategi.

Hasle Bakker

Et væld af muligheder for både foreningsaktiviteter, skoleklasser og uorganiserede

Hasle Bakker er beliggende i et naturskønt område i den vestlige del af Aarhus mellem Edwin Rahrs Vej og Jernaldervej samt ringvejen Ring 2 Hasle og Anelystvej.


Udover et stort antal idrætsforeninger, der anvender Hasle Bakker, tilbydes der også undervisningsforløb til de aarhusianske skoleelever. Dette sker i et samarbejde med i et samarbejde med Børn og Unge. Trods coronaen var der ca. 50 klasser aktiveret i bakkerne i 2021.


Af foreningsaktiviteter kan nævnes en mountainbikebane på ca. 6 km. Den bruges meget af klubberne i Aarhus ligesom den anvendes af motionister. Der findes 3, 5, 7 og 10 km. løberuter, som i stor udstrækning anvendes af områdets løbeklubber. Således har Brabrand Park Run 50 arrangementer (hver lørdag). Der findes endvidere en orienterings bane med 32 poster, som anvendes af orienteringsklubber til nybegyndere og utrænede personer. Vandreklubberne arrangerer 6-8 arrangementer i bakkerne.


Det vurderes, at ca. 5000 forenings idrætsaktive anvender Hasle Bakker. Et lignende antal uorganiserede benytter også mulighederne for motion i de skønne omgivelser. Endeligt får bakkerne også besøg af det populære Nordic Race, der hvert år samler mellem 4-5.000 deltagere.


Gå til Hasle Bakkers hjemmeside...

Repræsentantskabsmøde

Fornemt ærestegn og prisen til Årets Idrætsleder blev uddelt ved Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde 2021

I juni kunne idrætssamvirkets udsatte repræsentantskabsmødet endelig afholdes. Aarhus 1900 Atletik & Løb inviterede indenfor i den nyrenoverede Marselisborghal. Spændende at se de nye flotte faciliteter.

Tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for to år og en overraskelse til Bent Hviid, som blev hædret med Ærestegn for mange års arbejde i idrættens tjeneste. Der var stor glæde blandt både vinder og de øvrige nominerede til prisen som Årets Idrætsleder. 


Se dagsorden, referat, regnskab og budget via linket herunder.


FIRE DAGES SPORTSFEST I FESTUGEN MED DM-FEST OM FREDAGEN

Stort anlagt sportsfestival - SPORT OPEN AARHUS - blev afholdt i samarbejde mellem Idrætssamvirket, Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune

Programmet var fyldt med sportslige aktiviteter på de, til lejligheden, opsatte arenaer. Forskellige aktiviteter for enhver smag og hyggelige opholdsområder, inspirerede familier, venner, klubkammerater, festugegæster og mange andre til at komme ned på Havnepladsen i festugen.


De fire sportsfestdage havde hvert sit tema. Desuden blev DM-Festen afholdt om fredagen, hvor Idrætssamvirket uddelte tre awards og hyldede byens mestre i samarbejde med Eliteidræt Aarhus og Aarhus Kommune.


Se de mange billeder fra Sport Open Aarhus
Se alt det spændende fra Sport Open Aarhus

Idrætssamvirkets priser uddelt ved DM-Festen under Sport Open Aarhus

Tillykke til både vindere og nominerede til idrætssamvirkets priser Årets Talent, Årets Idrætsudøver og Idrættens Frivilligpris. Sidstnævnte uddeles i samarbejde med Sparekassen Danmark (tidligere Jutlander Bank).

Ved arrangementet var byens sportsmestre inviteret og både etablerede sportsnavne og ungdomstalenter var på scenen til en hyldest og snak om deres flotte præstationer og hvad fremtiden mon bringer. Både gæster og mestre benyttede lejligheden til at prøve de forskellige aktivitetsmuligheder undervejs og hyggede sig i de anlagte oaser.

Hædersbevisninger uddelt i 2021Mads Vestergaard - Højbjerg Badminton Klub

Årets Talent 2020

Janne Nielsen - Aarhus 1900 Atletik & Løb

Årets Idrætsudøver 2020 - Mr.Pokalen

Johan Tiedemann Langballe - Aarhus Cyklebane

Årets Leder 2020

Brydeklubben Thrott

Idrættens Frivilligpris 2021
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE