Idrætssamvirkets idégrundlag

At skabe optimale forhold for udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt. Herunder at forvalte de til rådighed stillede pengemidler og repræsentere foreninger over for myndigheder og institutioner.

Medlemsforeninger


Idrætsforeningstype Antal
Hovedforening 32
Underafdeling 236
Specialforening 141


Medlemsforeninger i alt 409


Medlemmer 93.205

Årsrapport 2019

Forord


v/ formand,  Jens Bundgaard


Et nyt årti er indledt! Jeg håber, at det bliver et comeback-årti for en fælles samfundsinteresse i de frivilliges engagement og værdien af foreningsidrætten for borgere og fællesskabet. 


Idrætssamvirket Aarhus har netop rundet 50 år. Bevægelsen er dog meget ældre, for den trækker på Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus, der blev etableret i 1898, men erstattet af Idrætssamvirket Aarhus i 1970 efter kommunalreformen, der skabte den nuværende Aarhus Kommune gennem en sammenlægning af Aarhus Købstadskommune og 19 omgivende sognekommuner.


Aarhus har over årene udviklet en fantastisk forenings- og idrætskultur. Der er både mange ambitiøse flerstrengede foreninger med lang historik og adskillige nyere foreninger med stærke og moderne bud på nye bevægelsesfællesskaber og idrætsgrene. Men med udgangen af 2019 må vi trække en streg i sandet, for vilkårene for fortsat udvikling er desværre løbende blevet forværret til et aktuelt niveau, hvor vi må afvise alt for mange borgere, der ønsker medlemsskaber i vores idrætsforeninger over hele byen. Det er i denne sammenhæng særligt foruroligende, at halvdelen af de 5.000 borgere, som byen i disse år udvides med hvert år, er nyfødte, der indenfor få år forhåbentlig ønsker en plads i idrætsforeningerne.


Problemerne er opstået ved, at der i en alt for lang årrække i lys af den omfattende byudvikling ikke er afsat arealer til fritidslivets faciliteter, at alt for få kroner disponeres til såvel anlæg som drift af idrætsfaciliteter og endelig, at kommunens nyere princip, om at faciliteter kun opføres med en forening som primus motor og primær finansieringskilde, reelt betyder, at faciliteter ikke kan etableres i nye eller foreningssvage områder selv om befolkningsgrundlaget og -prognoserne er meget stort. Der har helt enkelt ikke været tilstrækkelig fokus på, at byens kvalitet også handler om borgernes muligheder og trivsel i fritiden.


For at trække det skarpt op, så har politikerne reelt ikke taget fritidslivets muligheder for udvikling i Aarhus Kommune alvorligt i de seneste årtier. Og vi har muligvis ikke bedt dem tydeligt nok om det.


Foreningsbevægelsen i Aarhus lader dog til at være indstillede på at ændre dette billede, og der er heldigvis forsat masser af nysgerrighed, ambitioner og lyst i den frivillige bevægelse.


Idrætssamvirket tager hul på det nye årti og de næste 50 samvirkeår med en helt opdateret strategi og endnu flere initiativer i foreningsidrættens navn.


Vi ses i resten af idræts20’erne!

Folkets møde

Velbesøgt møde med god debat

Den 27. – 28. september afviklede en lang række organisationer, foreninger, Aarhus Kommune og Idrætssamvirket Aarhus en stort anlagt event. Formålet var at gøre opmærksom på de mange fællesskaber som præger Aarhus. Vi ønskede sammen at synliggøre, anerkende og fejre de mange gode fællesskaber samt udvikle viden og kompetencer gennem aktiviteter, møder og arrangementer.


Idrætssamvirket bidrog med et stort velbesøgt møde med formændene fra de to store idrætsorganisationer DGI og DIF samt Idrætssamvirkets egen formand Jens Bundgaard. Desuden fik vi på mødet også besøg af borgmester Jacob Bundsgaard.


Vi ønskede med mødet at debattere tre forskellige temaer:

  • Frivillige og idrætsfaciliteter – Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund
  • Unge og frivillighed i idrætsforeningerne – Charlotte B. Thomassen, DGI
  • Skal frivillige løse civilsamfundsopgaver – Jens Bundgaard, Idrætssamvirket Aarhus


Temaerne rammer lige ned i Idrætssamvirkets bestyrelses arbejde med udarbejdelse af en strategiplan for de kommende år.


Overordnet var Folkets Møde en succes, og i starten af 2020 skal de strategiske partnere mødes for at diskutere, om vi skal gentage succesen.


Her kan du læse mere om afviklingen af Folkets Møde

Den Åbne Skole

Effekt og samarbejde skal nu evalueres

Projektet ”Den Åbne Skole” har igennem de seneste år været en stor del af Idrætssamvirkets arbejde. Vi er i 2020 gået ind i det foreløbige sidste år i samarbejdet med Magistratsafdelingerne Kultur og Borgerservice, Sport og Fritid samt Børn og Unge. Vi skal i 2020 evaluere samarbejdet og effekten af de aktiviteter som folkeskoler og idrætsforeninger i samarbejde har udført.


I 2018 besluttede vi, at det skulle være muligt, at ansøge om økonomiske midler over en længere periode. I takt med en længere periode, ønskede vi ligeledes at øge det beløb, som kunne tildeles de enkelte projekter. Det har vist sig, at være en god disposition. Af de 7 ansøgninger som har modtaget bevillinger, har 5 af disse ansøgninger modtaget det maksimale beløb på kr. 75.000 til at gennemføre projekterne. Vi glæder os til at se resultaterne af dette længerevarende samarbejde mellem skolerne og foreningerne.


Baggrunden for Den Åbne Skole kan du læse i inspirationskataloget og her kan du ligeledes se en beskrivelse af de mange projekter.


Find inspirationskataloget her

Se dette billede større!Flying Superkids

Endnu et godt år med samarbejde mellem Flying Superkids og Idrætssamvirket Aarhus

I juni måned var 500 frivillige idrætsledere fra aarhusianske idrætsforeninger igen inviteret til at overvære et formidabelt show med børnene fra Flying Superkids. En eksplosion af aktivitet, underholdning og musik.


Vi er meget glade for, at vi hvert år kan invitere vores medlemsforeninger til dette show. Skal du med i 2020 skal du være opmærksom på vores nyhedsbrev. Vær hurtig på tasterne!

Århus i Forening 2019

Højeste antal kurser nogensinde

Århus i Forening er et samarbejdsforum mellem Idrætssamvirket Aarhus, Århus Ungdommens Fællesråd, DGI Østjylland og Sport & Fritid.

Udover at tilbyde en årlig kursusrække, arbejder Århus i Forening med at identificere tendenser og potentielle udviklingsprojekter med tværgående interesse for foreningslivet i Aarhus. 

Kurser

I flere år har det samlede årlige kursusudbud været 16 kurser fordelt ligeligt på forår og efterår. De seneste to år er antallet af kurser steget med 19 kurser i 2018 til 22 kurser i 2019. Fyraftensmøder om "Aktivitetstøtte og lokaletilskud" er så efterspurgt, at dette blev afviklet tre gange i 2019. I alt altså 24 kursusdage udbudt i 2019. Flere end nogensinde før under Aarhus i Forening.


Det var en bevidst strategi for kursuskataloget 2019, at forsøge, at medtage nogle kursusemner, som vi ikke kunne vide på forhånd, om der var tilstrækkelig interesse for. Kurser som dækker særlige tendenser i tiden eller emner af mere nichepræget karakter, som nogle foreninger har efterspurgt. Sådanne kurser blev udbudt som et supplement til de faste kurser og for at give god variation i videns - og kompetenceområderne.


Eksempler herpå er "kommunikation med video", "persondataforordningens første år", "flere penge til foreningen" og "foreningsdemokrati online".

Gå til Aarhus i Forenings hjemmeside

Der var deltagere tilmeldt til alle årets kurser, men nogle måtte aflyses pga. for lille tilmelding. Dette på trods af, en stor indsats for at motivere flere deltagere via ekstra kampagner og synliggørelse. 

Sammenlagt har 339 deltagere været tilmeldt et kursus under Aarhus i Forening i 2019.

7 af de 24 kurser måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Bestemt godkendt for kursusåret, med ovenstående in mente og hvor de 16 faste kurser havde den sædvanlige høje tilslutning.

Konklusionen må være, at det fortsat giver mening at supplere kursusindholdet med særlige tendenser i tiden eller emner af mere nichepræget karakter. Så vi fortsat sikrer både relevans og god variation i videns - og kompetenceområderne for de aarhusianske idrætsledere.


Gå til ÅiF hjemmeside www.aarhusiforening.dk


Idrætssamvirkets bestyrelsesmøder afholdes i foreningerne

Sidste år besluttede Idrætssamvirkets bestyrelse, at fremtidige bestyrelsesmøder skal afholdes i medlemsforeningerne

Det har været et stort ønske fra bestyrelsen at komme tættere på idrætsforeningernes hverdag, udfordringer og at opnå et større kendskab til det, som optager foreningsledere i idrætsforeningerne. I 2019 afholdt bestyrelsen 4 bestyrelsesmøder hos Aarhus Skiklub, Solbjerg IF, Christinasbjerg IF samt hos Beder Malling Idrætsforening.


Det har været en stor succes. Bestyrelsen har fået viden om specifikke lokale forhold i lokalområderne, samt overordnede udfordringer, som foreningerne ønsker Idrætssamvirkets holdning eller hjælp til at løse. Desuden er bestyrelsen kommet tættere på foreningslederne i de besøgte idrætsforeninger.


Efterfølgende har sekretariatet kunne følge op med råd og vejledning til nogle af de praktiske udfordringer, der er blevet italesat på møderne. Eksempler på dette er økonomisk støtte til igangsætning af et projekt i Solbjerg IF samt råd om ansøgning af tilskud til reparation af et utæt tag hos Christinasbjerg IF (CIF.) CIF fik senere en bevilling fra Aarhus Kommune til reparationen.

Aarhus Idrætsfond 2019

Aarhus Idrætsfond uddelte igen i 2019 penge til foreningsidrætten

Aarhus Idrætsfond er blevet en almen kendt fond i den aarhusianske idrætsverden. Samarbejdet mellem Royal Casino, ESAA og Idrætssamvirket Aarhus har slået rod, og rigtig mange idrætsforeninger søger tilskud til mangfoldige aktiviteter.


I 2019 uddelte fonden kr. 694.500. Idrætssamvirket uddelte kr. 374.500 og ESAA uddelte kr. 320.000.


På billedet kan du se, hvilke foreninger som modtog penge fra Idrætssamvirket.


Læs mere om fonden her

Se dette billede større!

Velkommen til Gunnur

Den første tid har været både udfordrende og spændende

Gunnur Johansen startede d. 19. august 2019 i stillingen som økonomi- og administrativ medarbejder hos Idrætssamvirket Aarhus. Hun beskriver sin første tid som både udfordrende, men fremfor alt spændende!


Gunnur er uddannet i idræt og engelsk, og hun har i de seneste år undervist på HF og VUC. Hun har, siden hun var 4 år gammel, været en del af foreningsverdenen, så idræt og foreningsliv ligger dybt i hendes islandske rødder.


Arbejdsopgaverne hos Idrætssamvirket er meget afvekslende. En vigtig opgave er bogholderi og regnskab, herunder arbejdet med idrætssamvirkets tilskudspuljer og medlemskontingent. Desuden bidrager Gunnur med stort og småt til Idrætssamvirkets daglige opgaver og har ansvarposter i forbindelse med arrangementer.


Jobbet hos Idrætssamvirket har været en del af Gunnurs vej tilbage til idrætten med et indblik i det aarhusianske foreningsliv og Idrætssamvirkets funktion heri. Overordnet set matcher arbejdet Gunnurs kerneværdier godt med både tryghed, frihed og tid med familien.

Idrættens Frivilligpris

Det gode samarbejde fortsætter

Jutlander Bank og Idrætssamvirket Aarhus har i fællesskab stiftet ”Idrættens Frivilligpris", som blev uddelt første gang i 2018 og igen i 2019.


Det er glædeligt, at Jutlander Bank har besluttet at fortsætte samarbejdet og den økonomiske støtte til den årlige prisuddeling. Foreløbig for de næstkommende tre år.


Prisen
Idrættens Frivilligpris sætter fokus på det omfattende frivillige arbejde, der ydes i de aarhusianske idrætsforeninger. 

Idrætssamvirket og Jutlander Bank vil gerne synliggøre det vigtige arbejde, de mange frivillige gør i idrætsforeningerne, og udbrede kendskabet til, hvordan man skaber et godt miljø for både frivillige og idrætsudøvere. 

Med prisen følger en check fra Jutlander Bank på 20.000,- kr. Pengene skal bruges til fællesskabets bedste – måske en fest for de frivillige eller forbedring af klublokalerne – det bestemmer idrætsforeningen selv. 


Prisen skal ses som et anerkendende skulderklap til en idrætsforening, der har gjort en særlig indsats for at fastholde sine frivillige, og kan søges af alle idrætsforeninger i Aarhus Kommune, som er medlem af Idrætssamvirket Aarhus. 


Repræsentantskabsmøder

Møderne afholdes i fremtiden hos jer ude i foreningerne

Idrætssamvirkets bestyrelse ønsker for fremtiden at afholde det årlige repræsentantskabsmøde i de aarhusianske idrætsforeninger.


I 2019 var vi gæster hos AGF i deres flotte og moderne klubhus på Fredensvang. Alle som deltog i mødet fik mulighed for at se og høre om byggeriet. I år afholder vi mødet hos Skovbakken og Vejlby Risskov Centeret.


Læs mere om repræsentantskabsmødet 2019

FORNYENDE AWARDSHOW OG GODE OPLEVELSER I TIVOLI FRIHEDEN GAV GLADE MESTRE OG GÆSTER TIL DM-FEST

Årets århusianske sportsmestre blev hædret ved en stor fest med prisuddelinger, forrygende underholdning og middag

DM-Fest 2018 for ungdom blev afholdt d. 25.jan. 2019 med festmiddag og efterfølgende Awardshow for de århusianske ungdomsmestre i følgeskab med deres trænere, ledere og familie.


Ved DM-Festen blev Årets Talent og Årets Idrætsudøver 2018 kåret og byens gave til mestrene overrakt med håndtryk fra Idrætssamvirkets formand og sportens rådmand. 


Anders Breinholt var vært for en vellykket fornyelse af konceptet for Awardshowet.


228 århusianske ungdomsmestre har i 2018 hjemtaget 128 mesterskaber. Mere end 30 sportsgrene og idrætsforeninger fra Aarhus har vundet medaljer i den bedste række for deres aldersklasse. Imponerende flot!


Læs mere om DM-Fest 2018

Gå til Fotoalbum

Hædersbevisninger uddelt i 2019Aarhus Beachvolley Club

Idrættens Frivilligpris 2019

Nikolai Thomsen - Marselisborg Kajak Club

Årets Talent 2018

Majken Vange - TMG Badminton

Årets Leder 2018

JUNIOR DRENGE HOLDET - TEAMGYM AARHUS

Årets Idrætsudøver 2018 - Mr.Pokalen


LÆS MEREJens Bundgaard

Formand

Hovedbestyrelsesmedlem, AGF af 1880
Træner, Hasle KFUM Håndbold
Medlem, Åbyhøj Tennisklub

Bent Hviid

Næstformand

Medlem, tst Senioridræt & tst Bordtennis
Medlem, Mollerup Golf Club
Næstformand, IDA (idrætsdagshøjskolen)

Bo Louring

Bestyrelsesmedlem

Medlem (tidl. formand), Skovb. Håndbold
Bestyrelsesmedlem, IDA
(idrætsdaghøjskolen i Aarhus)

Camilla Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Formand, Lystrup IF Svømning
Medlem, Bydelsforeningen Aarhus Sydhavn

Jens Peter Schou Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Revisor, Instruktør og koordinator, Sportsdykkerklubben Juggernaut

Marie Greve

Bestyrelsesmedlem

Næstformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)
Kvindeformand, VSK Aarhus (Skovb. IK)

Sten Ejsing

Bestyrelsesmedlem

Medlem, Orienteringsklubben Pan
Medlem, Aarhus Golf Club

Henrik Stampe

Sekretariatsleder

Sofus Riishede

Idrætskonsulent

Gunnur Johansen

Økonomi & administration
Emma Mogensen

Emma Mogensen

Kommunikationsmedarbejder
Websitet er bygget i Ajour CMS fra ITIDE